Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken samt försvåra gaturenhållningen.

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri samt öka trafiksäkerheten och framkomligheten, ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:​

  • I korsningar får växterna vara högst 80 cm höga inom en 10 m sikttriangel
  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 m, över en cykelbana minst 3,2 m och över en körbana minst 4,6 m.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 m på båda sidor om gatlyktan.
  • Plantera träd minst 2 m från tomtgränsen och tänk på att de inte skymmer sikten runt hörnet.
  • Sätt häckplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Publicerad: 2016-06-27

Medborgarservice