Detaljplaner

En detaljplan upprättas inför större förändringar av mark- och vattenanvändningen samt för att reglera utformningen av byggmiljö och bostadsområden. Den anger allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. För kvartersmark och vattenområden ska användningen anges.

När ett planprogram utarbetas och en detaljplan upprättas ska samråd genomföras med länsstyrelsen, lantmäteriet och andra kommuner som berörs av förslaget. Sakägare och andra som berörs eller har ett väsentligt intresse av planförslaget ska ges möjlighet till samråd.

Publicerad: 2016-10-18

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice