Stora investeringar i Sollefteåforsen

Med start i augusti och ett år framåt kommer stora investeringar att göras i Sollefteåforsen. Investeringar på uppemot 25 miljoner kronor kommer att göras för att säkerställa att kraftverket lever upp till de höga dammsäkerhetskraven.

Sollefteåforsen fyller snart 55 år och nu vidtar vi åtgärder som gör att kraftverket kan finnas kvar och vara produktivt i 55 år till, säger Anders Bergman vd för Sollefteåforsen AB.

De senaste åren har inspektioner och besiktningar gjorts kring kraftverket. Dessa har visat att åtgärder behöver vidtas på såväl erosionsskyddet som på betongen för att kraftverket även långsiktigt ska leva upp till de höga krav som finns uppsatta för dammsäkerheten.


Erosionsskydden repareras


Erosionsskydd finns på båda sidor av kraftverket och syftar till att förhindra att erosionen med tiden urholkar stränderna kring kraftverket. Som åtgärd kommer filterpunktmadrasser att anläggas på de mest utsatta områdena. Filterpunktmadrasser ersätter där traditionell sten och utgör ett säkert och underhållsfritt erosionsskydd.


Betongreparationer


De senaste åren har dykningar och inspektioner gjorts kring området nedström utskoven på höger sida och längs ledmuren. Skador har upptäckts i betongen kring utskoven och på ledmuren. Betongskadorna kommer att åtgärdas under samma tid som erosionsskyddet byggs om.

 

Så kommer arbetet att märkas


Arbetet kommer att påbörjas under augusti 2020 och pågå under hela hösten på Remslesidan av Kraftverket. Det innebär bland annat att Nipleden under den här perioden kommer att få sin start i Västra skogen. Arbetet kommer också att märkas av att stora maskiner kommer synas i anslutning till kraftverket.

Under 2021 kommer arbetet att flyttas till den andra sidan av kraftverket och då kommer en del vägavstängningar längs strandvägen att bli aktuella. Mer information om detta kommer under 2021.

Publicerad: 2020-08-03

Skribent:

Medborgarservice