Sollefteå överklagar Trafikverkets beslut att släcka ner landsbygden

Sollefteå kommun överklagar Trafikverkets beslut att släcka ner väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo. Trafikverket har informerat Sollefteå kommun att man planerar att avveckla vägbelysningen på stora delar av sträckan i samband med att vägen rustas upp.

Sollefteå kommun ser positivt på att vägsträckan äntligen rustas upp efter många års eftersatt underhåll. Vägarna, deras standard, hastighet och underhåll är av stor betydelse för både boende och företag i kommunen. Det är också av stor vikt för energi och skogsindustrin som bidrar stort till Sveriges tillväxt.


Däremot överklagas Trafikverkets bedömning om beslut om behovet av vägbelysning. I Trafikverkets vägplan för väg 953 för delen Östgranvåg-Forsmo skriver Trafikverket att all befintlig belysning planeras att rivas. Enbart en mindre del av sträckan ska vara belyst framöver.


Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar,


- Den sträcka som Trafikverket vill släcka ner går igenom ett bebyggt samhälle med flera barnfamiljer som dagligen använder vägen för att ta sig till och från skolan. Det är en kraftig försämring som Trafikverket vill göra när de vill riva och släcka ner vägbelysning som de själva inte ens äger.


- Detta är en del av Trafikverkets nya strategi att släcka ner vägbelysningen utanför de större tätorterna oavsett konsekvenserna. Myndigheten konstatera att nedsläckningen innebär att trafiksäkerheten minskar för oskyddade trafikanter, i detta fall många gånger barn, genom att synbarheten försämras. Trafikverket skriver också att trafiken väntas öka och att de närboende kommer att uppleva miljön som otrygg om belysningen tas bort, ändå vill man gå vidare med nedsläckningen.


Belysningen på sträckan ägs idag av Sollefteå kommun som bekostat investeringen och står för löpande driftkostnader.


- Behöver Trafikverket flytta belysningen för att äntligen utföra underhåll av väg 953 så ska de också återställa belysningen på hela sträckan. Detta för att möjliggöra trafiksäkra, trygga och miljövänliga sätt att röra sig även utanför de stora tätorterna i Sverige.

Publicerad: 2019-06-24

Skribent:

Medborgarservice