Information om nybyggnad av gång- och cykelväg i Näsåker

Sollefteå kommun planerar för nybyggnad av en GC-väg (gång- och cykelväg) längs Storgatan genom Näsåker. Syftet med projektet är att förbättra säkerheten, öka tillgängligheten och få en högre trygghet hos oskyddade trafikanter som rör sig i centrala Näsåker.

Beskrivning av projektet


Projektet innebär att en 2,5 m bred GC-väg byggs i anslutning till Storgatans norra sida från korsningen Omsjövägen (väg 975) och fram till centrumhuset. Vid centrumhuset korsar GC-vägen Storgatan och fortsätter med 2 m bredd på södra sidan av Storgatan fram till Lissvägen.

 

En fortsättning av GC-vägen fram till Movägen har projekterats och tas med som en option i förfrågningsunderlaget. Denna utförs om budgeten för projektet
inte överskrids. Beslut om detta tas efter att kommunen fått in anbud för utförandet.

 

I samband med byggandet av GC-väg kommer Storgatan på berörd sträcka att bli något smalare och variera mellan 5,8 och 6 meters körbana. Vidare görs fartdämpande åtgärder och körbanan får ny asfaltbeläggning. GC-vägen skiljs från körbanan med kantsten.

 

Framförande av tung trafik genom västra delen av sträckan kommer att begränsas.I samband med genomförandet kommer befintlig gatubelysning att bytas ut. Stolparna kommer att placeras på samma sida som GC-vägen. Mothållsstolpar för julbelysning placeras på motstående sida.

 

Läs mer i det länkade materialet.

Publicerad: 2020-03-18

Skribent:

Medborgarservice