Sollefteå kommun gör Lex Sara-anmälan – risk för allvarliga missförhållanden

Januari 2019 lanserade Sollefteå kommun en e-tjänst för orosanmälningar av barn. Den 17/1 2020 upptäcktes att e-tjänsten inte hade fungerat och att 63 orosanmälningar aldrig nådde Individ- och familjeomsorgen för bedömning.

Sedan upptäckten har arbete pågått med att gå igenom samtliga 63 orosanmälningar. De 63 anmälningarna rörde 48 barn varav kännedom fanns om 40 barn där insatser och bedömningar redan pågick i de flesta fall. Totalt handlar det om 8 barn som inte varit kända sedan tidigare av socialtjänsten där kontakt kommer att tas skyndsamt.

 

Vilka eventuella konsekvenser detta har fått för barnen kommer att utredas. Utifrån samtliga inkomna anmälningar och tidigare känd information har Socialtjänsten gjort bedömningen att inget barn har varit i behov av omedelbart skydd och stöd.

 

Sollefteå kommun ser mycket allvarligt på det inträffade och har anmält händelsen till IVO. En fullständig utredning är inledd som kommer att svara på frågorna hur detta kunnat inträffa, dess konsekvenser och hur det kan undvikas i framtiden. Utredningen kommer att genomföras grundligt, skyndsamt och materialet vara offentligt.

 

Ärenden som rör orosanmälningar för barn omgärdas av stark sekretess och därför kommer inga svar att lämnas till utomstående gällande enskilda fall. Socialtjänsten tar kontakt med de individer där ytterligare insatser och utredning behövs.

 

De senaste åren har antalet orosanmälningar ökat explosionsartat. Från ca 338st år 2012 till 742st år 2019. Det har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning som gjort att handläggarna inte har kunnat notera ett bortfall av antalet orosanmälningar.

 

Hur kunde det hända och vad görs för att det inte ska hända igen?

 

Utredningen som nyligen påbörjats ska svara på frågan om exakt hur detta kunnat hända. De initiala resultaten talar för att den mänskliga faktorn i kombination med bristande rutiner för kontroll och uppföljning av E-tjänsten är en av orsakerna. Den tillsatta utredningen kommer att föreslå åtgärder för att detta inte ska upprepas i framtiden.

 

I ett första läge har problemen med de nuvarande e-tjänsten identifierats och åtgärdats. IT-verksamheten har fått ett förtydligat uppdrag att kontinuerligt undersöka samtliga e-tjänster och säkerställa dess funktioner under tiden nya rutiner utvecklas för att säkerställa att detta inte händer igen.

Publicerad: 2020-01-20

Skribent:

Medborgarservice