Vem är flykting?

I samband med att flyktingar kommer till Sverige finns det flera olika begrepp och benämningar som brukar användas. Här är en förklaring till några av dem:

Transitflykting


Transitflyktingar är människor som är på genomfresa i Sverige och har ett annat land som slutmål.


Asylsökande


Asylsökande är en person som sökt asyl (asyl betyder skydd) i Sverige. Migrationsverket ansvarar att ta emot asylsökande och att sörja för boende för dem som har behov av detta. Asylsökande kan även välja att ordna boende på egen hand hos släkt och vänner under asyltiden.


Ensamkommande barn


Ensamkommande barn är barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina vårdnadshavare.


Kommunerna ansvarar för att ta emot ensamkommande barn. Så snart som möjligt efter att barnet har sökt asyl hos Migrationsverket anvisas barnet till en anvisningskommun som tar över ansvaret för barnet från ankomstkommunen.


Flykting


Flykting är en person som har sökt och beviljats asyl i Sverige. Den som har beviljats flyktingstatus har rätt att stanna i Sverige och får då uppehållstillstånd. Det är arbetsförmedlingens ansvar att se till att den som fått asyl får en kommunplacering samt kommer in på arbetsmarknaden.  


Kvotflyktingar


Kvotflykting är en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige nom ramen för Sveriges program för vdiarebostättning av kvotflyktingar som sker i samarbete med FNs flyktingorgan UNHCR. Kvotflyktingar är så kallade direktinresta och har uppehållstillstånd klart vid inresa till Sverige.


Invandrare


Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta där en längre tid. Begreppet kan inbegripa såväl flyktingar men också personer som flyttar till ett annat land av andra orsaker såsom jobb, studier eller kärlek.


Nyanländ

Med begreppet nyanländ avses vanligen en person med flyktingbakgrund som har uppehållstillstånd. Vanligen räknas man som nyanländ i 24 månader. Nyanlända består av flera undergrupper såsom kvotflykting, asylsökande som fått uppehållstillstånd, ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd eller anhörig till dessa grupper.


Publicerad: 2016-11-28

Medborgarservice