Stöd du kan ansöka om

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) och Socialtjänstlagen ( SoL ). ​Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

LSS

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas först om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver:​

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller sjukdom.
 • Personer med andra stora och varaktiga  fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, som ger betydande svårigheter i vardagen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service


Enligt LSS kan du ansöka om:

 • Rådgivning och personligt stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende för barn och ungdomar
 • Boende för vuxna
 • Daglig verksamhet


Du som har rätt att få insatser enligt LSS har  även rätt att begära och få

en individuell plan. En individuell plan består av två delar: dels av planerings-möten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation, och dels av det dokument som blir resultatet.


SoL

Du som har en funktionsnedsättning kan även ansöka om stöd och hjälp enligt SoL.


Exempel på vad du kan ansöka om:

 • Om du behöver stöd i hemmet med t.ex. att städa eller sköta tvätten kan du ansöka om boendestöd.
 • Du inte ingår i någon av de personkretsar som omfattas av LSS men ändå har behov av t.ex. en kontaktperson eller ett boende där du kan få hjälp utifrån dina behov. 

Publicerad: 2019-10-14

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice