Tolk- och taltjänst

Tolk och taltjänst i Västernorrland drivs av Regionen och finns i Härnösand. Här erbjuds bland annat kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva.

Tolktjänst kan beställas till alla förekommande situationer i vardagslivet, till exempel vid sjukbesök, arbetsplatsträffar och myndighetskontakter.


Taltjänst ger språk- och kommunikationsstöd till dig med någon form av språkstörning eller talskada. Kan beställas när behov finns i vardagslivet av talstöd, telefon- eller texttelefonservice samt läs- och skrivstöd.


Publicerad: 2019-10-14

Medborgarservice