Kvalitetsarbete inom Funktionsstöd

Enligt både Socialtjänslagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivas, och en naturlig del i detta är att utvärdera olika insatsers kvalitet utifrån den enskildes upplevelser.

Sollefteå kommuns funktionsstöd arbetar kontinuerligt med kvaliten i sina verksamheter för att på bästa sätt leva upp till de principer som är bärande för svensk handikappolitik, det vill säga tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

 

Personer med funktionsnedsättningar berörs nära och personligt av hur en verksamhet fungerar. I arbetet med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliten eftersträvas därför alltid ett brukarperspektiv.Vi mäter kvalitet i verksamheten, får veta vad brukarna tycker. Senaste mätningarna ses här bredvid. 

  

  • Ett omfattande värdegrundsarbete har bedrivits inom Individ- och omsorgsförvaltningen under 2010-2012, vilket har utmynnat i en gemensam värdegrund för all verksamhet inom Funktionsstöd. 
     
  • En inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning 18 år och äldre mantalsskrivna i Sollefteå kommun har gjorts tillsammans med Landstinget under 2013. Ta del av rapporten nedan.


Rapport inventering 2013, av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning.länk till annan webbplats

Vill du lämna ett förslag på förändringar/förbättringar av något inom funktionsstöds verksamheter? Klicka på nedanstående länk.


Förslag på förändringar/förbättringaröppnas i nytt fönster

Länsgemensamt kvalitetsarbete


  • Ett utvecklingsarbete pågår i länet inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning, på uppdrag från regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Klicka på nedanstående länk och följ arbetet på Kommunförbundet Västernorrlands hemsida.


Kommunförbundet Västernorrland - Funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nationella undersökningar / jämförelser


Kommunens kvalitet i korthet, KKIK.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör årligen en undersökning av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.


 

Öppna jämförelser om stöd till personer med funktionsnedsättning. Sveriges kommuner och lansting, SKL, och Socialstyrelsen samverkar när det gäller öppna jämförelser inom socialtjänsten. Syftet med öppna jämförelser är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet inom socialtjänstens verksamheter.

Publicerad: 2019-10-14

Medborgarservice