Brukarråd inom daglig verksamhet

Brukarrådet är ett rådgivande organ som träffas två till fyra gånger per år, vid behov kan ytterligare möten planeras.Syftet med Brukarrådet är att skapa en kvalitetshöjning av insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Kvalitetshöjning ska ske genom:

 • Inflytande och delaktighet
 • Information
 • Kunskapsutbyte
 • Synpunktshantering
 • Idéutveckling


Brukarrådet består av:

 • En politiker från Individ- och omsorgsnämnden    
 • Två enhetschefer för daglig verksamhet inom Sollefteå kommun.
 • Två handledare. En från vardera Junsele- och Sollefteåområdet.     
 • Fyra brukare. Två från Junseleområdet  och två från Sollefteåområdet.
 • Tre anhöriga. En från Junseleområdet  och två från Sollefteåområdet.


Enhetscheferna fungerar som ordförande och sekreterare vid varje möte.


Så väljs representanter till Brukarrådet:

 • Representanter för gruppen anhöriga utses genom att en intresseanmälan skickas ut och  intresserade anmäler sig till respektive enhetschef. Därefter utses tre stycken personer av ansvariga enhetschefer. Eventuella övriga intresserade fungerar som ersättare vid frånvaro.
 • Sollefteå kommun utser sin representant.
 • Brukarnas representanter utses genom val på de olika arbetsplatserna.
 • Representant från handledargruppen utses vid arbetsplatsträffar.

Publicerad: 2019-10-22

Minnesanteckningar

Brukarråd daglig verksamhet.

Medborgarservice