Avgifter för insatser inom Funktionsstöd


Kommunen har generellt inte rätt att ta ut avgifter eller ersättning av den enskilde för kostnader för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men det finns vissa undantag.


Avgift för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter får tas ut av den som har hel ålderspension, hel garantipension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek.


Avgift för måltid som serveras i anslutning till insats får tas ut av kommunen.


Avgiften får aldrig överstiga kommunens självkostnader.


Avgifter för insatserna boende med särskild service för ungdomar som fyllt

18 år enligt 9 § 8 LSS och korttidsvistelse 9 § 6 LSS :

Avgift för kost

Frukost        15 kr

Lunch          25 kr

Middag        25 kr

Heldag        65 kr

Avgift för boende (ej korttidsvistelse)                         1 600 kr per månad

Avgift för fritidsaktiviteter (ej korttidsvistelse)              300 kr per månad

Avgift för boende och fritidsaktiviteter gäller boende där brukaren har fyllt 18 år och har inkomst i nivå med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning enligt 19 § LSS.


Föräldrars/Vårdnadshavares betalningsansvar.

Föräldrar har en skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnad. Detta gäller om någon som är under 18 år får omvårdnad med stöd av LSS i ett annat hem än det egna. Kommunen har då rätt att erhålla underhållsbidrag som avser barnet

( max 1273:- / månad och förälder).


Vid beslut om boende för vuxna enligt LSS när brukaren fyllt 18 år men ännu inte fått rätt till aktivitetsersättning eller har hel sjukersättning gäller följande:PDF

(Klicka på ovanstående länk)  


Vid beslut om boende för barn och unga enligt LSS där brukaren fyllt 18 år men ännu inte fått rätt till aktivitetsersättning eller har hel sjukersättning gäller följande:PDF

(Klicka på ovanstående länk)  

Publicerad: 2015-06-25

Medborgarservice