Handledare till ungdomstjänst

Syftet med ungdomstjänst är att ungdomar ska få en tydlig och pedagogisk konsekvens av sitt handlande. Med ungdomstjänst är tanken att ungdomarna själva ska ta ansvar för vad de gjort och förstå vad som händer ifall de återfaller i kriminalitet. Vid en ungdomstjänstplats kan den unge under en kortare tid få ta del av en verksamhet och utföra arbete utan lön.

       

Socialtjänsten ansvarar över att hitta platser och göra en arbetsplan/schema tillsammans med handledaren på arbetsplatsen och ungdomen. 

I ungdomstjänsten ingår ett par möten vid socialkontoret, ett inledande möte där man går igenom domen, pratar om tingsrättsförhandlingen, eventuella skadestånd mm. En avslutande träff ingår för alla. Ytterligare ett eller ett par möten med ungdomen kan planeras in för att prata vidare kring exempelvis kriminalitet, konsekvenser och framtiden. De möten som hålls vid socialkontoret avräknas från de utdömda timmarna.


Vill du bli handledare till en ungdom?

  • Vid varje ungdomstjänstplats är det viktigt att det finns en handledare som har ett extra ansvar för ungdomen. Inledningsvis träffas handledaren, socialsekreteraren och ungdomen och gör upp en arbetsplan och ett schema för de timmar den unge ska arbeta utan lön vid arbetsplatsen.
  • Ungdomen ska göra sin ungdomstjänst på sin fritid. Det kan handla om en eftermiddag, kväll eller helgdag per vecka. Vid lov kan timmarna läggas mer sammanhängande, men schemat bestäms alltid i samråd med handledaren. 
  • Handledaren får alltid veta vad den unge är dömd för och lite bakgrundsinformation och får utifrån det ta ställning till om arbetsplatsen har möjlighet att ta emot.
  • Handledaren har inte tystnadsplikt enligt lag, men har en moralisk tystnadsplikt och bör inte föra information vidare.
  • Socialtjänsten ansvarar över att följa upp hur det fungerat för den unge. 


Vad händer om ungdomen inte kommer?

  • Ungdomen ska följa det schema som gjorts upp.
  • Giltig frånvaro är sjukdom, läkartider mm.
  • Ändringar i schemat diskuteras med socialtjänsten.

Skulle en ungdom trots uppmaning att sköta sin ungdomstjänst inte medverka har socialtjänsten underrättelseskyldighet till åklagaren, varvid en annan påföljd kan bli aktuell. 


Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse är du välkommen att höra av dig till Karolin Isaksson eller Katharina Hammarstrand. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice