Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att vara förberedd på en kris. Kommunens ansvar är att planera för krisberedskap och civilt försvar, inventera risker, göra riskanalyser, ha en krisorganisation samt planer för att hantera en kris som påverkar kommunen och människorna som vistas där. Ansvaret omfattar både de egna verksamheterna och det geografiska området.

 • Om en kris inträffar kan du ta del av krisinformation från kommunen på vår hemsida och facebooksida.
 • Du kan också ringa kommunens växel eller 113 13 för att få svar på frågor.
 • Du kan också besöka våra medborgarkontor för att få information.
 • Kom också ihåg att lyssna på Sveriges radio P4.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett ansvar för krisberedskap både i de verksamheter som vi driver själva och anlitar andra att utföra på uppdrag av oss. Vi har också ett ansvar att samordna krisberedskapen i kommunens geografiska område tillsammans med andra samhällsviktiga verksamheter.

Kraven på kommunens krisberedskap finns beskrivna i en lag. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Kraven på kommunen kan sammanfattas till att:

 • planera för krisberedskap och civilt försvar
 • göra riskanalyser
 • ha en kommunal krisplan
 • ha en krisledning (tjänstemän och vid behov politiker)
 • utbilda och öva krisledningen
 • kunna rapportera läget vid en kris till länsstyrelsen och andra aktörer
 • ha en god samverkan med andra myndigheter/organisationer
 • kunna informera allmänhet och media vid kriser

Kommunens krisledning aktiveras:

Kommunens krisledning aktiveras om det finns risk för eller har inträffat en kris/samhällsstörning som påverkar kommunens:
 • verksamheter
 • innevånarna eller de som vistas i kommunen
 • eller på annat sätt kräver en insats av kommunen för att samordna hanteringen av störningen eller samordna information om den.

Några samhällsstörningar som kan leda till att kommunens krisledning aktiveras:

 • Svår störning i elförsörjningen, telekommunikationerna eller vattenförsörjningen
 • Utsläpp från transport med farligt gods på väg och järnväg
 • Allvarlig smitta bland människor
 • Svåra översvämningar/ höga flöden som påverkar infrastruktur och människor
 • Extrem väderlek (skyfall, snöoväder, storm)
 • Stor skogsbrand
 • ​Dammbrott
 • Stor bussolycka
 • Terrorism
 • Radioaktivt nedfall

Sådana situationer kan kännetecknas av:

 • Akut behov av beslut
 • Flera verksamhetsområden eller samhällsaktörer berörs
 • Stort behov av samordning av åtgärder
 • Stort informationsbehov till media, anställda och invånare
 • Stort samverkansbehov med andra myndigheter/organisationer