Sjuklön

Enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).

I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

Det innebär att kommunens skyldighet är att svara för den faktiska merkostnaden som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, vilken motsvarar sjuklön till ordinarie personlig assistent.

Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål 6356-14).

Den enskilde måste ansöka om insatsen hos kommunen vid varje tillfälle. Denne kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av beslutet samt ta emot ekonomisk ersättning.

En ansökan om ekonomisk ersättning handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och beslut fattas om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Beslutet kan överklagas.