Anpassade förhållningsregler på grund av mycket hög smittspridning av Covid-19!

Personalfrånvaron är väldigt hög runt om i Sverige på grund av den mycket höga smittspridningen. Smittspridningen väntas också att fortsätta att öka. Därför ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon annan i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten har dragit slutsatsen att den höga personalfrånvaron riskerar att ge allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet, dels för att många är sjuka, dels på grund av förhållningsregler som håller symtomfria personer hemma från jobbet.

Därför görs nu följande förändringar,

- Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

- Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

- De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre).

- Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna

- Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

Viktigt att ta tredjedosen

Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet.