Ett steg närmare etablering av datahallar i Hamre

Hamreområdet i Långsele är högintressant för etablering av datahallar. Hamre har besökts av ett stort antal investerare som anmält intresse av att förvärva hela eller delar av området.

Kommunen har i samråd med Business Sweden och High Coast Invest utvärderat intressenterna och för idag fördjupad dialog med ett antal intressenter.

 

För att kommunen ska kunna genomföra en försäljning av hela eller delar av området krävs investeringar, s.k exploateringskostnader.

Kommunstyrelsen den 8 januari kommer därför att ta ställning till att föreslå fullmäktige att öka Tekniska kontorets investeringsbudget med 10 miljoner och Sollefteå Stadsnäts investeringsbudget med 650 000 kronor för 2019.

 

Samt att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ingå avtal och andra överenskommelser som krävs för att sälja mark inom fastigheterna.


De investeringar som måste göras är att

  • Flytta den väg som går igenom området
  • Befintlig 40kv ledning ska markläggas
  • En redundant fiberförbindelse behöver dras fram till området
  • Befintliga arrenden och servitut och lantmäteriförrättningar ska genomföras för att lösa fastighetsbildningen och vägfrågan i området.

Ett förslag till fastighetsuppdelning har också tagits fram för diskussion med potentiella investerare. Detta för att öka valmöjligheterna för kommunen att antingen sälja hela marken till en aktör eller att inrymma flera aktörer.

Kommentarer från Sollefteå kommun

 

- Vi är i slutsträckan av en långprocess med mängder av besök, förhandlingar och mycket hårt jobb av många. Med beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer vi att ta ett stort steg närmare nya jobb och etableringar i Långsele. Det känns väldigt inspirerande att inleda året och mandatperioden med beslut som kommer att ge utveckling och tillväxt, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

 

- De investeringar som kommunen gör i Hamre kommer vi att få tillbaka i samband med försäljning av marken. Utvecklingen av Hamreområdet visar tydligt den potential för tillväxt och utveckling som finns i hela vår kommun. Nu gäller det att vi tillsammans arbetar för att bygga vidare på detta, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sollefteå kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetet för att stimulera investeringar i elintensiv verksamhet. En av de platser som kommunen kan erbjuda för detta ändamål är Hamre, Långsele. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Hamre-område som är anpassad för elintensiv verksamhet.

Området är attraktivt för många investerare på grund av sina goda förutsättningar att ansluta mot elnätet med effekter upp till 500 MW. Områdets attraktion stärks av att det dessutom i många avseende är klart för att omgående påbörja byggnationer då elnätet finns på plats och detaljplanen är klar.


Många investerare har under 207/2018 varit i kontakt med kommunen och besökt platsen.


Nästa steg i utvecklingen av Hamreområdet är att fullfölja exploateringen av området och genomföra försäljningen av marken.

Publicerad: 2019-01-04

Skribent:

Medborgarservice