Vindkraft – generator för hållbar utveckling

Projekttid 2017-07-01 till 2020-03-31

Vindkraften har på senare år utvecklats snabbt i Norrlands inland. Satsningar som medför nya arbetstillfällen och stora investeringar. Projektet ska visa på utvecklings-potentialen för det regionala näringslivet och skapa förutsättningar för att möta behovet av kompetensförsörjning

Syftet med projektet ”Vindkraft – generator för hållbar tillväxt” är att bidra till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället genom att stimulera en positiv regional utveckling med vindkraftsinvesteringar som generator.


Det sker bland annat genom att man aktivt arbetar för att resurser som tillförs i så hög grad som möjligt används för jobbskapande, industriutveckling och annan återbäring till de bygder som berörs av vindkraftsetableringarna, något som i sin tur ökar möjligheterna att uppnå såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet.


"Sollefteå kommun är projektägare, men projektet berör hela regionen och genomförs i nära samverkan med berörda kommuner i regionen, näringslivet och branschföreträdare inom energisektorn", säger projektledaren Hans Pahlin.

Projektet ska synliggöra den utvecklingspotential som uppstår för det regionala näringslivet genom pågående och planerade investeringar samt analysera och möta behovet av kompetensförsörjning.


- "En viktig del av projektet är att säkra kompetensförsörjningen, det vill säga attrahera till exempel ungdomar att välja utbildningar riktade mot energisektorn i allmänhet och vindkraftssektorn i synnerhet. För att lyckas med det behövs såväl gymnasie- som eftergymnasiala utbildningar i regionen som är anpassade efter energibranschens behov", säger projektkommunikatören Erik Löfgren


Projektet ska bland annat skapa digitala mötesplatser för att underlätta för det regionala näringslivet att ta del av de uppdrag vindkraftsinvesteringarna genererar. På så sätt skapas nya arbetstillfällen och det ges nya möjligheter för förstärkt lokal entreprenörskap och företagande.


Publicerad: 2019-12-02

Medborgarservice