Frågor och svar gällande modulbostäder i Ramsele

Här publicerar vi de frågor som har kommit in via webben gällande planerna på att bygga modulbostäder i Ramsele.


Fråga 1

Varför kan man inte etablera campen på sin sajt vid servicebyggnaden i björkvattnet Eller hyra in sig hos statkraft i hocksjön eller ögonfägnaden som ligger bara några km därifrån???Är ramsele Billigaste lösningen??


Svar: Bolaget har meddelat kommunen att den inte hittar någon annan lämplig plats för byggandet av en liknande anläggning. Eftersom det kräver att det finns såväl el som vatten och avlopp. Bolaget har informerat kommunen att man bedömer att Ramsele-trakten är lämpligast och man avser att lösa boendet för sina anställda i området.


Anledningen till att bolaget helst ser en lösning med bostadsmoduler jämfört med att sprida ut de anställda är dels för att underlätta arbetet mot smittspridning men också för att det är ett vedertaget sätt som bolaget arbetar på runt om i världen.


Fråga 2

Kanske den bästa av alla dåliga lösningar trots allt. Vad händer med pengarna som kommunen får in?


Svar: Arrendeavgiften som kommunen får in ska oavkortat gå till Ramsele. Exakt hur den fördelningen ska se ut är inte bestämt eftersom det idag inte finns något arrendeavtal.


Fråga 3

Bra initiativ. Viktigt att man gör allt man kan för att minska smittspridningen. Om de inte bor i barackerna vars kommer de bo då?


Svar: Bolaget har konstaterat att om modulbostäderna inte blir av kommer man att lösa boendet i Ramsele-trakten på annat sätt. Detta kan innebära att man bor fler personer tillsammans i stugor, lägenheter, husvagnar och liknande.


Fråga 4:

I texten ovan står under rubriken -Varför har kommunen beviljat bygglov...

..".Det finns inga möjligheter för kommunen att på GODTYCKLIGA GRUNDER avslå bygglov...."

Vill få besked om vad detta "Godtyckliga grunder" står för och innebär....

Inkluderar detta uttryck också -den pandemi som vi nu befinner oss i och där också kommunen/länsstyrelsen har ett uppdrag och en skyldighet i det gemensamma ansvaret för det som Folkhälsomyndigheten beslutar samt anvisar om smittspridning och ansvar för och värna medborgarnas hälsa och säkerhet.


Svar: Bygglov hanteras strikt i enlighet med Plan- och bygglagen. Är kraven som uppställs i lagen uppfyllda så ska ett bygglov beviljas. En kommun kan inte göra avsteg från lagen på godtyckliga grunder. Det finns idag varken från regeringen eller någon myndighet några särskilda föreskrifter eller undantag om hur bygglov ska hanteras med hänvisning till en pandemi, det innebär att lagstiftningen står kvar och ska uppfyllas. Däremot har sakägarna möjlighet att överklaga ett bygglov, läs mer här.länk till annan webbplats

Synpunkt:

Det är alldeles för mycket gnäll på byn. Det är klart att det är mycket bättre att ha de samlad på samma ställe med kontroller än att ha de springandes runt på byn. Låt de hyra marken. Kommun får se till att de sköter sig och följer reglerna.

Fråga 5.

Hur blev ersättningen för arrendet?

Ersättningen kommer att hamna på ca 500 000 kr som om avtalet skrivs under ska återföras till Ramsele.


Fråga 6.

Vilka tider ska dom få vara ute i samhället?

Detta är inte avgjort utan om ett arrendeavtal skrivs kommer bolaget att ta kontakt med den lokala handeln för att komma överens om lämpliga tider då färre Ramselebor rör sig i affärer och samhället.


Fråga 7.

Vem kontrollerar att det efterföljs?

Sollefteå kommun övervakar att arrendeavtalet efterföljs. Om smittspridning och inga åtgärder vidtas kan kommunen med hjälpa av smittskyddet inleda en process för att stänga ner verksamheten.


Synpunkt

Jag tycker att de ska få bo där! Det är mycket mer kontroll om kommunen får bestämma var och hur de bor.


Fråga 8

Kommunen borde använda FHMs råd för att stoppa företaget!

Folkhälsomyndighetens råd är just råd. Det är bara ett fåtal av dessa som har blivit lag och innebär att rättsväsendet kan ingripa om någon bryter mot dessa.

I detta specifika fall så finns det inget inreseförbud, ingen bosättningsförbud eller besöksförbud i Ramsele. En kommun har inte heller rätt att införa sådant.

Det innebär är att varken kommunen eller polisen kan stoppa bolaget för att ta hit anställda och fortsätta arbetet. Detta görs redan av andra företag på flera platser i kommunen. Enda anledningen till att kommunen är inblandad i detta ärende är att bolaget vill arrendera en del av kommunala marken.


Kommunen står inför två val. Det ena är att arrendera marken och därmed låta bolaget ha sina anställda på en plats samt ställa krav på åtgärder, som även gäller utanför arbetsplatsen, för att minska smittspridningen.

Eller att bolaget har sina anställda utspridda runt om i Ramsele och utan att vidta några åtgärder annat än de som behövs på själva arbetsplatsen. Eftersom kommunen saknar kunskap om hur bäst man bekämpar smittspridning har kommunen kontaktat Region Västernorrland för att få vägledning.


Fråga 9 och 10

Corona-smittade finns redan i Ramsele, hur många?

Hur många smittade finns i hela Sollefteå kommun?

Hur många smittade som finns i Ramsele vet vi inte. Enligt Region Västernorrland finns det 44 personer i Sollefteå kommun som är bekräftat smittade. Men det totala antalet som har blivit smittad är med största sannolikhet mycket större då enbart ett fåtal har testats.


Fråga 11

Omvänd smittrisk, kan Ramsele-borna smitta barackgästerna?

Den risken finns. Dock har bolaget tagit fram rutiner för att minska interaktionen och kontakten mellan de som ska bo bostadsmodulerna och befolkningen i övrigt.


Fråga 12

Det finns redan många andra arbetare som bor, arbetspendlar, handlar och äter i Ramsele, de kommer från våran kommun, andra delar av Sverige samt andra länder, hur tänker man kring det?

Det stämmer för så väl Ramsele som andra kommundelar. Men regeringen har inte utfärdat något rese- eller besöksförbud.


Fråga 13

Hur kommer fördelningen av arrendeintäkterna att fördelas mellan alla aktiva föreningar som finns i Ramsele-bygden?

Detta är en politisk fråga som kommer att avgöras under kommunstyrelsens sammanträde imorgon ifall man beviljar att besluta om ett arrende. Förslaget är att pengarna ska dels fördelas mellan de stora föreningarna med mycket ungdomsverksamhet samt en pott där man kan söka projektpengar. Enligt förslaget ska RIK tilldelas 200 000 kr, Ridklubben 200 000 kr och resten i en pott som fördelas till projekt i Ramsele.


Fråga 14 och 15

Finns tillstånd för utländsk arbetskraft att komma till Sverige under pandemi med stängda gränser? Varför nyttjas inte svensk arbetskraft?

Ja, det råder inget inreseförbud till Sverige från övriga EU-länder till Sverige. Så inget tillstånd behövs. Bolaget har uppgett att den kompetens som eftersökes och behövs inte går att rekrytera i Sverige.


Fråga 16

Har arbetsförmedling kontaktats kring detta?

Inte från kommunens sida då kommunen inte är ansvarig eller delaktig i byggandet.


Fråga 17

Vem ansvarar för kontroll av eventuell smittorisk?

Det är det ansvariga företaget. Men om smittspridning uppstår i boendet och inga åtgärder vidtas kan kommunen med hjälp av regionens smittskydd stänga ner en verksamhet.


Fråga 18

Från vilka länder tänker man sig att arbetarna skall tas?

Exakt vilka länder är ingen uppgift som kommunen har. Enbart att det rör sig om mestadels EU-länder.


Fråga 19

När ska jobbet påbörjas och avslutas?

Arbetet ska påbörjas i mitten av juni och vara färdig inom 9 månader.


Fråga 20

Har lokalbefolkningen fått yttra sig skriftligt och muntligt?

Ja, under bygglovsprocessen har alla som har önskan möjlighet att lämna in synpunkter. Bygglovsfrågan kan också överklagas. Vad gäller markarrende frågan så arrangeras ett digitalt möte och där alla har möjlighet att ställa frågor.


Fråga 21

Går det inte att framflytta bygget, tills pandemin lagt sej?

Bolaget har meddelat att det inte är aktuellt utan att bygget ska genomföras.


Fråga 22

Är det omöjligt att barackerna får byggas upp nära deras arbetsplats?

Enligt bolaget är detta inte ett alternativ eftersom det saknas tillgång till såväl el som vatten och avlopp.


Fråga 23

Hur kan bygglovet beviljats på så pass få handlingar? (flygfoto och en icke korrekt fasadritning)

Sakkunniga har bedömt att ärendet är komplett och uppfyller det krav som Plan- och Bygglagen kräver. Det är utifrån detta som bygglovet har beviljats.


Fråga 24

Varför hyr man inte in sig på statkrafts camp..dom har ju 3 camper i närheteten?

Den frågaon måste ställas till företaget. Men företaget har inte meddelat att det är ett alternativ.


Fråga 25

Varför kan ni inte skicka runt micken ??

Eftersom mötet livesänds och körs på Radio Sol så används två mickar. Vilket gör det svårt att skicka runt. Därför upprepas frågorna.


Fråga 26

Hur blir det med belastningen på sjukvården om det blir ett större utbrott bland arbetarna?

Sollefteå kommun har ställt frågan till Region Västernorrland som rekommenderar att kommunen beviljar markarrende.


Fråga 27

Kommer de som tar beslutet ändra sig om det visar sig att pandemi uppstår, vilket ansvar tar kommunen då?

Sverige befinner sig redan i en pandemi. Men om okontrollerad smittspridning uppstår och inga åtgärder vidtas så kan kommunen med hjälp av det lokala smittskyddet stänga ner verksamheten.


Fråga 28

Varför har man inte krävt ett fullständigt bygglov och bara beviljat på ett flygfoto och en ej överstämmande fasadritning.

Krav har ställts på de nödvändiga handlingar som krävts för ett bygglov.


Fråga 29

Varför känner Sollefteå kommun så stort ansvar för en arbetsplats i en annan kommun?

Sollefteå kommun tar inget ansvar för arbetsplatsen. Däremot har bolaget vänt sig till kommunen med förfågan om att arrendera mark för att bygga ett samlat modulboende.


Fråga 30

Godkänner kommunen alternativ 2 lika med oordning?

Nej, men kommunen har inte någon möjlighet att varken "godkänna" eller stoppa att människor flyttar in eller besöke någon kommundel.


Fråga 31

Varför har detta ärende inte behandlats i SU?

Frågan har lyfts i Allmänna utskottet.


Fråga 32

Är det vanligt att kommunstyrelsens ordförande skriver på ett bygglov? vad är anledningen?

Vi har ingen uppgift på hur vanligt det är. Däremot har kommunstyrelsens ordförande delegation att skriva på av sakkunniga godkänt bygglov.


Fråga 33

Har det gjorts någon markundersökning, då det förläggs på gammal industrimark?

Nej, det har inte gjorts någon markundersökning. Marken är planlagd som industrimark däremot är det ett gammalt bollplan.


Fråga 34

Kan man inte dela gruppen i två, en grupp i Lungsjön och en i Björkvattnet om dom måste komma nu.

Det är inget alternativ som bolaget har lyft.


Fråga 35

Hur skyddar GE sina medarbetare för Covid19 som redan finns i Ramsele?

Det görs med de åtgärder som bolaget redan flaggat för.


Fråga 36

Hur kommer alla skyddsåtgärder att följas upp/kontrolleras. Om inte kraven uppfylls vad händer då?

Ja, och dessa finns också inskrivet i avtalet. Hela avtalet kommer att följas upp.


Fråga 37

Om arbetarna blir allvarligt sjuk i covid 19 o måste få hjälp med respirationen kommer de att belasta Sjukhusen i länet?

Region Västernorrland har rekommenderat kommunen att bevilja markarrendet.


Fråga 38

Dessa arbetare som kommer utifrån regionen de kommer ju fortfarande att besöka ica, macken och framförallt systembolaget. Hur skall man skydda boende i området från pandemin.

Detta kommer att ske i samråd med samhället. Det kan vara så att bolaget kommer att ordna med gemensam handling och särskilda tider hos affären där de anställda får handla.


Fråga 39

Hur kan hyresintäkterna för Hagavägen inbringa dubbelt så mycket som arrendet?

Skillnaden är att marken är ett arrende på ett grusplan medan det andra är ett färdigt boende. Vilket gör att priset på det färdiga boendet är högre.


Fråga 40

När visade det säj att det inte gick bygga i Lungsjön?

Indikationer kom att det inte skulle gå att bygga i Lungsjön i slutet av 2019. Medan bolaget definitivt tillbaka sin bygglovsansökan den 31/3.


Fråga 41

Är inte den kommunen där kraftverken ska byggas intresserad av boendet?

Den frågan måste ställas till den kommunen.


Fråga 42

Vart kommer GEs personal få sin intensivvård om de blir sjuka eller gör illa sig?

Den frågan måste ställas till Region Västernorrland.


Synpunkt:

Har inte pandemin varit hade det inte behövts ngt möte alls.


Fråga 43

Varför ordnar man inte sina servicebyggnader med tillhörande va/eloch konmunikationer INNAN man börjar sätta upp verken?

Kan tyvärr inte svara på den frågan. Utan det måste ställas till bolaget.


Fråga 44

Kommer kommunen att följa upp att bolaget sköter sina åtaganden?

Ja, dels har kommunen ett avtal med bolaget som kommer att följas upp. Dessutom kommer kommunens miljöinspektörer att göra tillsyn.

 

Fråga 45

Kommer modulbostäderna att användas av andra när bygget av den här parken är klar?

Inga signaler har kommit om att bostäderna skulle vara intressanta för någon annan aktör.

Publicerad: 2020-05-25

Skribent:

Medborgarservice