Tillgänglighet i kommunen

Sollefteå kommun strävar efter att vara en kommun där medborgarna på lika villkor ska kunna besöka och vistas i publika lokaler och på allmänna platser.

2012 fattade Sollefteå kommunfullmäktige beslutet att aktivt arbeta för att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Detta arbete pågår fortlöpande.


Målsättningen i arbetet är att öka tillgängligheten till allmänna platser (utomhus) och publika lokaler (inomhus). Att kunna ta sig till och nyttja t.ex. bibliotek, skolor eller gågata ska vara en självklarhet för oss alla.


Tillgänglighet handlar om att du som medborgare eller besökare ska kunna nå dit du vill och besöka de platser du önskar.


Ej genomtänkta och utformade miljöer och lokaler kan leda till hinder för oss alla i olika perioder i livet. Allt ifrån när du som barn ska hitta i en lokal, till föräldern med barnvagn eller den äldre med gånghjälpmedel eller rullstol.


En förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla oavsett om du är näringsidkare, har en funktionsnedsättning eller är fullt frisk.


I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder ställs krav på att publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga.


Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Med det menas att man ska göra en bedömning av om det är rimligt att åtgärda hindren med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Exempel på hinder som ska tillrättaläggas är: mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar.


Kravet på att tillrättalägga enkelt avhjälpta hinder finns i plan-och bygglagen 8 kap. 2§ andra stycket och 12§ andra stycket.


Sollefteå kommun ansvarar för att se till att plan-och bygglagen följs och efterlevs. Det gör kommunen bl.a. genom att granska tillgänglighetskraven vid bygglovsärenden som omfattar nybyggnationer och tillbyggnader samt genom att följa upp enkelt avhjälpta hinder.


Publika lokaler kan vara offentliga eller privatägda. Fastighetsägaren ansvarar enligt lagen om enkelt avhjälpta hinder samt plan-och bygglagen för att byggnaden är tillgänglig.

Publicerad: 2016-06-15

Medborgarservice