Tuffare ekonomiskt läge

Kommunsektorn i Sverige går in i ett försämrat ekonomiskt läge och Sollefteå är inget undantag. Minskade statliga anslag och ökade kostnader skapar utmaningar i ekonomin de kommande åren.

De senaste åren har Sollefteå kommun uppvisat goda ekonomiska resultat beroende på höjda statsbidrag i kombination med god kostnadskontroll. Under de kommande åren minskar statsbidragen samtidigt som kostnader som ligger utanför kommunens kontroll ökar. Sammanlagt ökar kostnaderna i högre takt än skatteintäkterna.


Främst är det kostnader kopplade till försörjningsstöd, skyddsplacering av barn och vuxna och ökade kostnader i samband med statens nedskärningar av rätten till personlig assistans.


Oförändrade anslag men högre kostnader


För att den kommunala ekonomin ska vara i balans måste intäkter från skatter och statliga anslag vara lika stora som kostnadsökningar som uppstår varje år. De kommande tre åren beräknas intäkter och anslag att i princip vara oförändrade samtidigt som kostnaderna ökar.


Det innebär ett stort behov av kostnadsminskningar för att undvika underskott.


Underskott påverkar verksamheten


Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en ekonomi i balans och eventuella underskott måste återställas inom tre år.


Återkommande underskott påverkar vilket utbud samt nivå av verksamheter som kommunen kan tillhandahålla. Negativa resultat ökar kommunens skulder vilket påverkar möjligheten att genomföra nödvändiga investeringar.


Därför är det av största vikt att kommunen har en ekonomi i balans på så väl kort som långsikt.


Åtgärder för ekonomi i balans


För att undvika stora underskott har samtliga verksamheter i Sollefteå kommun fått direktiv om att hushålla med sin budget samt att utveckla nya arbetssätt för att solidariskt stötta varandra för att klara de ekonomiska ramar som beslutats av kommunfullmäktige.


Det ekonomiska läget följs upp kontinuerligt och fler åtgärder kan behöva vidtas såvida inte ekonomiska medel tillförs från staten.Publicerad: 2019-01-18

Skribent:

Medborgarservice