Sollefteå ställer krav på Migrationsverket inför lokalisering

Migrationsverket planerar att inom kort fatta beslut om framtida lokalisering av kontor och boende. Sollefteå är en av de kommuner som kan beröras genom att antingen boendeplatser avvecklas eller utökas.

 

Därför har kommunen beslutat att tidigt i processen lämna in synpunkter till Migrationsverket generaldirektör.

 

Sollefteå kommun har historiskt tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Det vore beklagligt om Migrationsverket avvecklade sin verksamhet i Sollefteå då detta skulle påverka många som fått ett varmt välkomnande från engagerade människor och föreningsliv.

 

Tidigare i veckan påtalade Kommunstyrelsens vice ordförande Birgitta Häggkvist en rad områden där Migrationsverket måste ta ett större ansvar för Migrationsverkets Generaldirektör Mikael Ribbenvik. Läs hela brevet här nedan.

 

Skrivelse angående Migrationsverkets lokaliseringsplan

Det har kommit till vår kännedom att Migrationsverket inom kort kommer att fatta beslut om framtida lokalisering av kontor och boende. Då Sollefteå är en av de kommuner som kan beröras vill vi påtala våra synpunkter tidigt i processen.

 

Vi har historiskt tagit stort ansvar när det kommer till flyktingmottagande. De senaste åren har Sollefteå kommun tillhört en av de kommuner som tagit emot flest flyktingar per capita.

 

Det skulle vara beklagligt om Migrationsverket avvecklar verksamheten i Sollefteå. Detta skulle drabba fastighetsägare som myndigheten har avtal med och många skulle få flytta från en ort där de fått ett varmt välkomnande från engagerade människor och föreningsliv.

 

Sollefteå kommun vill tidigt i processen lyfta upp några aspekter som vi anser att Migrationsverket ska följa om myndigheten beslutar att fortsatt ha verksamhet i Sollefteå kommun.

 

Krav på förbättrad information

Informationen från myndigheten har många gånger varit knapphändig. Vid flertal tillfällen har kommunorganisationen varit de sista som informerats om placering av flyktingar i vår kommun. Detta har i sin tur medfört såväl stora kostnader som påfrestning på den kommunala servicen samt orsakat onödig friktion med medborgarna.

 

Migrationsverket måste ha ett bemannat kontor i Sollefteå kommun

Idag har Migrationsverket ett kontor i Kramfors kommun medan många flyktingar är placerade i Junsele. Det är en resa på ca 2 timmar enkelväg. De kontor som Migrationsverket öppnat i Sollefteå har i bästa fall varit sporadiskt bemannade. Detta gör att många vänder sig med frågor till våra kommunala verksamheter.

 

Till exempel fick kommunen starta och finansiera en helt ny verksamhet, Mötesplatsen, för att tillgodose behoven. Därför bör Migrationsverket inrätta ett kontor som är bemannad under kontorstid varje vardag.

 

Migrationsverket måste ombesörja sysselsättning

Idag placerar Migrationsverket individer i sådan utsträckning och på platser där det är svårt för kommunen att kontinuerligt erbjuda meningsfull sysselsättning. Samtidigt som asylprocessen många gånger tar långtid.

 

Migrationsverket ska därför ta sitt ansvar och säkerställa att de som placeras i Sollefteå kommun också får en meningsfull sysselsättning genom Migrationsverkets försorg. Detta skulle inte bara vara bra för den enskilde utan också underlätta integrationen.

 

Kostnadstäckning för faktiska kostnader

De senaste åren har staten och Migrationsverket genomfört en enorm kostnadsöverföring till kommunerna. Detta måste upphöra. Idag får kommunen även avslag på faktiska kostnader som uppstår i samband med

Migrationsverkets verksamhet. Nyligen har kommunen fått avslag för tidigare godkända kostnader, även retroaktivt.

 

För en kommun som Sollefteå är detta ett hårt slag mot den kommunala ekonomin.

 

Vi anser därför att Migrationsverket ska betala och täcka de kostnader som tillkommer på grund av myndighetens verksamhet.

 

Kommunalt inflytande i placeringar

Sollefteå kommun är till ytan en stor kommun och idag har kommunen ingen som helst insyn eller inflytande i var flyktingar placeras. Detta skapar problem då t.ex. barnfamiljer kan placeras i ett område där det redan är brist på förskole- och skolplats. Därför ska kommunen i god tid inte bara kontaktas utan också ha inflytande över de placeringar som görs i kommunen.

 

Ersättningar ska betalas ut snabbare

Idag får kommunen vänta i vissa fall många år innan en ansökan om ersättning för kostnader handläggs. Detta är ett orimligt förfarande som påverkar den kommunala ekonomin på både kort och långsikt. Därför ska Migrationsverket säkerställa snabb handläggning och besked inom en maximal tidsperiod på 3–6 månader.

 

Sollefteå kommun emotser ett gott samarbete med myndigheten och vi hoppas att de skäliga krav vi framför här tas med i beaktande i beslutet.

 

Med vänlig hälsning

Birgitta Häggkvist

Kommunstyrelsens vice ordförande

Publicerad: 2019-09-07

Skribent:

Medborgarservice