Sollefteå kommun avbryter avloppsinventering

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att avbryta den stora avloppsinventeringen i Sollefteå kommun.

Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Den tillsynsplan som gäller för Miljö- och byggenhetens verksamhet anger att minst 1000 enskilda avlopp i kommunen ska inventeras varje år fram till år 2020. Planen var att alla fastigheter med enskilt avlopp skulle kontrolleras under denna period.

 

Förslaget som nu läggs innebär att den stora inventeringen av enskilda avlopp avbryts medan tillsyn fortfarande kommer att ske i områden som kan påverka bad och/eller dricksvatten.

 

Representanter för den politiska majoriteten kommenterar,

- Våra miljöinspektörer har följt gällande lagstiftning. Vi i den nya majoriteten anser dock inte att det är rimligt att Sverige tolkar EU-direktivet på ett sätt som bestraffar landsbygden så hårt. Finland har valt en annan väg där man tar hänsyn till faktisk miljöpåverkan. Det pågår nu processer i riksdagen om att förändra lagstiftningen i den riktningen och det arbetet vill vi vara med och påverka, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

 

- Medan arbetet med att göra om lagstiftningen pågår kommer vi att avbryta den stora inventeringen och istället kommer förvaltningen att få prioritera att utföra tillsyn på de avlopp som direkt kan påverka dricks- och badvattnet, säger Roger Johansson, ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

 

- Vi ser det här som en bra väg framåt och vi ska ta fram förslag som tar hänsyn till äldre personer som kanske inte kommer att bo kvar i sina hus så länge. Den finska modellen som vi tycker är bra innebär att undantag beviljas 5 år i taget om mängden avloppsvatten är för liten eller kostnaderna för höga i förhållande till miljönyttan, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande vård- och omsorgsutskottet.

 

Vad händer med de som redan fått ett beslut om att åtgärda sitt avlopp?

Beslut om de kontroller som redan har genomförts gäller fortsatt. De avloppen har kontrollerats enligt gällande miljölagstiftning och det är inte möjligt att dra tillbaka, ändra beslut eller göra kontrollerna ogjorda. Dessa kan enbart överklagas inom tre veckor efter att man delgivits beslutet. .

 

Vad bli skillnaden mellan den stora inventeringen som pågått och den tillsyn som ska fortsätta?

Den stora inventeringen innebar att nästan samtliga avlopp i Sollefteå kommun skulle kontrolleras med en årstakt på 1000 avlopp. Tillsyn innebär att enbart ett fåtal avlopp varje år kommer att kontrolleras. Däremot har kommunen fortsatt skyldighet att genomföra tillsyn på de anmälningar som kommer in.

 

Vad händer framåt?

Under våren kommer kommunstyrelsen att ta ställning till en ny tillsynsplan som ska gälla fram till 2020. I förslaget till den nya tillsynsplanen kommer antalet timmar för avloppskontrollen att kraftigt minskas och innebära att förvaltningen enbart utövar tillsyn på de avlopp som bedöms kunna påverka dricks- och badvattnet skadligt.

Publicerad: 2019-04-17

Skribent:

Medborgarservice