Noterat från kommunstyrelsens sammanträde i juni

Tisdag den 10/6 2019 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Besparingsåtgärd avveckling dagverksamhet pga uteblivna statliga stimulansmedel

 

Den dagliga verksamheten för personer med demenssjukdom i Ramsele har sedan starten 2017 finansierats med statliga medel som upphörde den 31/12 2018. Den årliga kostnaden för verksamheten är ca 1 miljon kronor.

 

På grund av ett allt tuffare ekonomiskt läge och kraftigt minskade statliga anslag måste kommunen vidta åtgärder för att hantera ekonomin. Därför finns det idag inga ekonomiska förutsättningar för att fortsätta driva den dagliga verksamheten vidare.

 

Budgetförslag till kommunfullmäktige

 

I fullmäktige i juni ska kommunfullmäktige fastställa en budget för kommande verksamhetsår. Hela budgetförslaget kommer att finnas att läsa inom kort.

Förslaget innebär bland annat att nuvarande skattesats ska ligga kvar på 23,39%, att VA-taxan höjs med 1% 2020 och Avfallstaxan 5,85%.

 

Fördjupad verksamhetsuppföljning

 

Den fördjupande verksamhetsuppföljningen gäller för årets första fyra månader (januari-april). Prognosen visar att kommunen kommer att göra ett negativt resultat på 14,8 miljoner kronor för 2019.

 

Tack vare ett gott sparande från tidigare år kan kommunen tillföra 8,1 miljoner kronor av sparade medel, vilket innebär att underskottet väntas bli 6,7 miljoner kronor.

 

Underskottet beror till största del på ökade kostnader inom lagstyrda verksamheter. Det är t.ex ökade kostnader för LSS på grund av Försäkringskassans hårdare bedömningar, ökade kostnader för våld i nära relationer, ökade pensionskostnader p.ga. statliga satsningar samt minskade statliga bidrag relaterade till migrationen.

 

Återremiss Sollefteå museum

 

Fullmäktige i maj månad beslutade att återremittera ett ärende om att avveckla de permanenta utställningarna på Sollefteå museum och förändra inriktning på verksamheten. Återremissen innebar att en rad frågor ställdes som ska besvaras.

 

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna svaren och skicka tillbaka ärendet till fullmäktige för beslut.

Publicerad: 2019-06-11

Skribent:

Medborgarservice