Förslag till handlingsplan för återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå

Kommunstyrelsen i Sollefteå har föreslagit fullmäktige att anta följande handlingsplan för att underlätta en återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå kommun.

 

Beslut om handlingsplanen tas på fullmäktige i april.

 

Handlingsplan för återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå kommun

 

Till skillnad från många andra platser har Sollefteå en lång tradition av att vara en regementsstad. Här finns en stor förståelse och folkligt engagemang för den verksamhet som Försvarsmakten måste bedriva.

 

Sollefteå kommun kommer att arbeta för att så långt som möjligt bistå och vara en god samarbetspartner till Försvarsmakten vid en eventuell etablering. I det här dokumentet fastställer kommunfullmäktige tre punkter där Sollefteå kommun ska arbeta intensivt tillsammans med Försvarsmakten.

 

Försvarsmakten ska prioriteras

Försvarsmaktens ärenden i kommunen ha mycket hög prioritet och ärenden som berör Försvarsmakten ska hanteras skyndsamt.

 

Etableringsgrupp för Försvarsmakten

Sollefteå kommun tillsätter en grupp tjänstemän som är dedikerade till Försvarsmaktens etablering. Frågor som berör mark, VA, miljö och övriga kommunala tillstånd ska snabbt beredas för beslut.

 

Rekrytering

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod för rekrytering till bristyrken. I vår region finns också en god rekryteringsbas med ca 250 000 invånare inom en 10 mils radie.

 

Sollefteå kommun har redan nu identifierat ett 30-tal personer med förflutet i Försvarsmakten som är redo att återvända till myndigheten ifall verksamhet placeras i Sollefteå.

 

Sollefteå kommun står redo att samarbeta med Försvarsmakten i rekryteringsfrågor. Detta kan resultera i alltifrån medverkan vid rekryteringsaktiviteter till samarbete för att lösa försörjning för eventuella medföljande till anställda vid försvarsmakten. Här finns också aktiva kamratföreningar som kan bistå i rekryteringsarbetet.

Publicerad: 2019-03-13

Skribent:

Medborgarservice