Försämrat ekonomiskt läge i Sveriges kommuner – så påverkas Sollefteå kommun

Sveriges kommuner är i början av en period med stora krav på omställning och förändring. Sverige går nu in i en period med lägre tillväxt vilket betyder att kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna.


Situationen i Sollefteå skiljer sig inte från övriga landets kommuner. Detta eftersom kostnadsökningarna sker inom lagstyrda verksamheter, t.ex. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på grund av Försäkringskassans hårdare bedömningar, våld i nära relationer samt minskade statliga bidrag relaterat till migrationen.


Det ekonomiska läget i Sollefteå kommun


Likt många andra kommuner är det ekonomiska läget i Sollefteå kommun ansträngd. Och prognoserna visar att kommunen riskerar att göra stora underskott under åren 2020-2021. De kommande åren kommer kommunen att ha besparingskrav på ca 20-30 miljoner kronor per år för att kunna uppnå målet om god ekonomiskt hushållning.


Ett fåtal av de förslag som presenteras nedan kommer om de genomförs att ge någon ekonomiskeffekt under 2019. Omställningsarbetet syftar till största del att ställa om för åren 2020 och 2021.


Om kommunen inte lyckas ställa om riskerar underskotten att växa och besparingskraven att bli allt större.


Vad händer nu?


Redan nu har en rad åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med det ekonomiska läget. Men dessa ser inte ut att räcka. Därför har kommunen beslutat att titta brett på samtliga verksamheter för att hitta besparingar. En lista med nästan 60 punkter har tagits fram för vidare utredning.

Under hösten fortsätter arbetet med att belysa och utreda konsekvenserna av punkterna.


Kommer alla punkter att genomföras?


Nej. Inget av förslagen är utredda och därför är det svårt att säga vilka förslag som kommer att genomföras och inte. En del av punkterna är dessutom motstridiga och där får en bedömning göras efter konsekvensanalyser.


Varför just dessa förslag


Kommunen har valt att titta brett på samtliga verksamheter och det inbegriper såväl små som stora åtgärder. Uppdraget har varit att titta på åtgärder som innebär att massuppsägningar kan undvikas och där det lagstadgade uppdraget fortfarande kan upprätthållas på en acceptabelnivå. Hänsyn har också tagits till de viljeinriktningar som kommunicerats politiskt, såsom att behålla nuvarande skolstruktur- och organisation.


Varför går kommunen ut med listan när inga konkreta förslag eller utredningar finns?


Sollefteå kommun vill vara så transparanta som möjligt. I ett svårt ekonomiskt läge vore det orimligt att utreda stora förändringar utan medborgarna och medarbetarnas vetskap. Därför väljer kommunen att tidigt i processen berätta om vilka åtgärder som kan bli aktuella.


Kommer den nya kostnadsutjämningen att hjälpa?


Regeringen har tidigare aviserat att kostnadsutjämningen ska förändras till 2020 i likhet med förslagen i utredningen ”Lite mer lika” (SOU 2018:74). Förslaget innebär att mer pengar flyttas från rika till kommuner med en större demografisk och geografisk utmaning.


Detta är ingen nyhet för Sveriges kommuner och medlen från en förändrad kostnadsutjämning är redan inräknade i budget.


För att undvika nedskärningar inom kommunsektorn (då även Sollefteå kommun) måste staten antingen skjuta till ytterligare resurser eller minska på de uppgifter som åligger kommunerna.


Finns det inga andra alternativ?


Kommunen är öppen för förslag från såväl medborgare som medarbetare. Under våren och sommaren har medarbetarna fått komma in med förslag på nya arbetssätt. Presenteras andra trovärdiga förslag och alternativ som innebär kostnadssänkningar kommer dessa givetvis att beaktas.


Har du egna förslag kan du lämna in dessa här nedan.Förslag på åtgärder som ska utredas:


 1. Chefsöversyn – minskat antal chefer
 2. Besparing på administrativa tjänste
 3. Se över fritidsanläggningar i kommunen: alpina och längdanläggningar i Sollefteå, Näsåker, Junsele och Ramsele.
 4. Se över fritidsanläggningar i kommunen. Ishallar i Ramsele och Niphallen.
 5. Se över fritidsanläggningar I kommunen: Stöd till fotboll- och isytor (inkl. Nipvallen) och elljusspår
 6. Se över fritidsanläggningar, utom- och inomhusbad
 7. Se över bidrag till idrottsföreningar gällande föreningsdrift av anläggningar
 8. Se över bidrag till antalet samlingslokaler
 9. Minska antalet externa köp av boendeplatser inom socialpsykiatri
 10. Effektivare skyddsplaceringar
 11. Stärkt förebyggande arbete gällande våld i nära relationer
 12. Effektiviserad bemanning inom socialtjänsten
 13. Översyn av gruppbostad funktionsstöd
 14. Studiehandledning på distans
 15. Krav på resfriamöten (resepolicy)
 16. Minska antal utskrifter i organisationen
 17. Samordna avgiftshandläggningen i kommunen
 18. Minska antalet bilar i bilpoolen
 19. Se över kommunens bilpark
 20. Effektivare organisation för underhåll av fastigheter (Solatum/Sollefteå kommun)
 21. Borttagande av papperslönebesked
 22. Avgiftsöversyn inom socialtjänsten
 23. Servicetjänster för äldre inom ramen för Arbetsmarknadsenheten (Utred utökat uppdrag)
 24. Utreda ökad samverkan med andra kommuner inom socialtjänsten
 25. Högre uttag kommunsskogen
 26. Översyn kostnader av personlig assistans
 27. Minskad ambition avseende ekologiskt och närodlat i kostverksamheten
 28. Utreda ”arbetsplikt” för mottagare av ekonomiskt bistånd
 29. Samlokalisering av Komvux på GB-skolan (hösttermin 2021)
 30. Minskat antal platser inom Arbetsmarknadsenheten
 31. Avveckling av Migrationscenter i Ramsele
 32. Anpassning av SFI utefter minskat behov
 33. Anpassning av Yrkesvux till rådande ekonomi
 34. Se över utgivning av Sollefteåmagasinet
 35. Avveckling av Mötesplatsen
 36. Effektivare integration genom flytt av språkarena till Reveljen
 37. Samordning av jour- och beredskap Sollefteå stadsnät/IT-enheten
 38. Se över arrangerande av Stjärnkväll till vartannat år
 39. Översyn av politiska delegationer
 40. Förenkling av parkering samt höjning av P-böter
 41. Utveckla trygghetsteknik inom omsorgen
 42. Utreda avgift för fixartjänst
 43. Utreda avgift för avlösarservice
 44. Utreda avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen inom funktionsstöd och socialpsykiatri
 45. Minskad ambition inom kundtjänst, längre svarstid (e-post och telefon)
 46. Minskad ambition inom kommunrevision, översyn av arvoden
 47. Avveckling av ”växa kurser”
 48. Omdisponering av kompetens- och personalresurser i äldreomsorgens hemtjänstteam för demens
 49. Utred samlokalisering av daglig verksamhet och äldreomsorgens hobbyverksamhet
 50. Se över bidrag till företagarföreningar
 51. Se över bidrag till byalag
 52. Utred kostnad för 35-timmarsvecka inom omsorgen
 53. Översyn pedagogisk omsorg (dagmamma)
 54. Utred hyresbidrag till kvinnojouren
 55. Översyn av flyktingmottagande
 56. Utred riktlinjer för färdtjänst
 57. Utred E-handelslösning
 58. Utred stöd till RadioSol
 59. Utred komvuxkurser på distans

 

Lämna in förslag

 

Tänk på att inkomna handlingar till Sollefteå kommun är offentlig handling. Alla förslag kommer att läsas och avdömas.

 


Publicerad: 2019-08-20

Skribent:

Medborgarservice