Digitalt dialogmöte gällande markarrende för modulbostäder

Tack för ert engagemang och frågor.

Bakgrund:

I Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet byggs en vindkraftpark med 33 vindkraftverk. Arbetet har påbörjats med byggande av vägar i området och gjutning av fundament för vindkraftverken.


Med start sommaren 2020 kommer bygget av själva vindkraftverken att genomföras av GE Renewable Energy. Bolaget har klargjort att de kommer att fortsätta och utföra bygget av parken som planerat.


När bygget är som mest intensivt i slutet av sommaren och början hösten kommer cirka 180 vindkraftarbetare att vara engagerade i bygget och företaget WMO Site Facility har fått i uppdrag att uppföra en så kallad Man Camp, ett tillfälligt boende med bostadsmoduler i bostadsbaracker.


WMO Site Facility har för avsikt att arrendera mark intill ishallen i Ramsele för uppförande av bostadsmodulerna och beviljades den 8 maj ett tidsbegränsat bygglov av Sollefteå kommun för uppförande av tillfälligt boende på fastigheten Krången 1:41 intill ishallen i Ramsele.


Om dialogmötet

Den rådande pandemin försvårar möjligheterna att arrangera ett regelrätt möte där många kan fysiskt delta. Därför arrangeras ett dialogmöte via webben med möjligheter att ställa frågor direkt via chatten eller i förväg i formuläret här nedan.


Vi kan inte garantera att alla frågor kommer upp under mötet. Däremot kommer alla att få svar på sina frågor antingen innan, under eller direkt efter mötet på de frågor som ligger inom ramen för kommunens verksamhet. De frågor som berör andra parter kommer att vidarebefordras.


Vad kommer att diskuteras på mötet?

Under mötet kommer frågan om huruvida kommunen ska arrendera mark till WMO Site Facility för uppbyggandet av bostadsmoduler under en begränsad tid i Ramsele.


Mötet kommer inte att avhandla för- och nackdelar vad gäller vindkraften, detta eftersom den aktuella vindkraftparken inte ligger i Sollefteå kommun samt för att bolaget redan har samtliga nödvändiga tillstånd och att bolaget tydligt meddelat att bygget av parken kommer att starta enligt plan oavsett Sollefteå kommuns beslut om arrende.


Vad händer om Sollefteå kommun säger nej till att arrendera ut marken?

Det innebär att bolaget kommer att lösa boendesituationen på annat sätt och att ca 200 personer kommer att bo utspridda i Ramsele. Utan ett markarrende har kommunen inte heller några möjligheter att ställa några krav och bolaget behöver inte vidta några särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning.


Är det lämpligt att bevilja markarrende med tanke på pågående pandemi?

Sollefteå kommun har vänt sig till Region Västernorrland som har det lokala ansvaret och kunskaper när det kommer till smittskyddsfrågor. Regionen har utrett kommunens förfrågan och har gett kommunen rådet att bevilja markarrendet. Detta eftersom Regionen bedömer det som mer önskvärt att bolaget har boendet samlat samt vidtar en rad åtgärder för att minska smittspridnignen. Mer om det kan du läsa här.

 

Vilka åtgärder har bolaget åtagit sig att vidta?

Kommunen har ställt krav och fått en åtgärdslista presenterat som visar hur bolaget kommer att agera för att minska smittspridning under pågående pandemi. Delar ur åtgärdslistan hittar du här.


Varför har kommunen beviljat bygglov?

Bygglovsansökan hanteras strikt i enlighet med Plan- och bygglagen och kommunen tjänstemän är skyldiga att se till att intentionerna med lagen är uppfyllda. Det finns därmed inga möjligheter för kommuner att på godtyckliga grunder avslå bygglov.


Den samlade bedömningen av ansökan om bygglov har varit att dessa är kompletta och att ett bygglov för tidsbegränsat boende därmed ska beviljas enligt Plan- och bygglagen. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, kommunen hanterar inte överklaganden.


Information om bostadsmodulerna

När kommer det tillfälliga boendet att byggas?
WMO Site Facility vill uppföra boendet så att det kan användas för boende under sommaren, hösten och vintern.


Hur ser boendet ut?
Boendet består av moduler i barackform i två våningar. Varje modul innehåller två rum/lägenheter med WC/dusch i varje rum/lägenhet. Alla har ett eget rum med egen WC och dusch. I anslutning till bostadsmodulerna finns en större matsalsmodul med tillhörande köksmodul och möjligheter till uppehållsrum på ledig fritid.


Hur många kommer att bo där?
Boendet är anpassat för 200 boende, men bedömningen är att man som mest kommer att vara cirka 180 vilket bedöms infalla under 5-6 veckor i slutet av sommaren. Övrig tid kommer antalet boende vara avsevärt lägre än 180.


Vilka kommer att bo där?
Specialister på bygge av vindkraftverk från olika europeiska länder.


Varför anlitas utländskt arbetskraft?

Enligt bolaget beror det på att den typen av kompetens är mycket svår att hitta i Sverige.


Hur länge kommer vindkraftarbetarna att bo på campen i Ramsele?
Boendet beräknas börja avvecklas någon gång under tidig vinter när bygget av de 33 vindkraftverken är avklarat.


Varför just planen vid ishallen i Ramsele?
Ramsele ligger relativt nära området där vindkraftverken finns och intill planen vid ishallen finns möjligheter till el-, bredbands-, vatten- och avloppsanslutning erforderligt för så många boende.

Publicerad: 2020-05-18

Skribent:

Medborgarservice