Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - januari 2019

Tisdag den 8/1 2019 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Sollefteå kommun tar över vattentornet

Vattentornet som uppfördes 1901 och är ett känt landsmärke vid infarten till Sollefteå söderifrån. Vattentornet byggdes för den militära verksamhetens behov i området.

 

Tornet är i behov av restaurering och behöver flyttas från sin nuvarande plats. Sollefteå kommun har beslutat att köpa landmärket av FEKA för 10 000 kronor. Flytt och kostnader för restaurering ska utredas.

 

Bidrag till Sollefteå Kvinnojour Amanda och Sollefteå Tjejjour Mia

Sollefteå kommun beslutar om ett bidrag till Kvinnojouren på 300 000 kronor. Sollefteå kvinnojours verksamhet bygger på ideellt engagemang och bedrivs idag till stor del av volontärer. Kvinnojourens verksamhet består främst i att, dygnet runt, utgöra ett stöd för våldsutsatta kvinnor, både genom telefonsamtal och vid skyddsplaceringar. Påsenare tid har placeringarna tenderat att bli längre och mer komplicerade.


Under 2017 hade jouren beläggning under 94 dygn och under 2018 fram till 16 december har beläggningen ökat till 133 dygn.

 

Tidigare år har Kvinnojouren kunnat anställt en verksamhetsledare med statliga bidrag. För 2019 finns ännu inga statsbidrag att söka. Därför skjuter Sollefteå kommun nu till medel för att Kvinnojouren fortsatt ska kunna ha en verksamhetsledare anställd på 75 %.

 

Exploateringskostnader Hamre

 

Beslut om exploateringskostnader för Hamre. Frågan avgörs slutgiltigt av fullmäktige i februari.

 

Läs mer om det här.

 

Beslut medfinansiering till besöksnäringsprojektet Arena Höga Kusten Inland

Sollefteå kommun har i samarbete med Höga Kusten destinationsutveckling AB

och i dialog med besöksnäringsföretagare i Junsele arbetat fram en ansökan om utvecklingsmedel från Tillväxtverket.

 

Projektets mål är att stärka (primärt de västra kommundelarna) små och medelstora besöksnäringsföretags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft genom tydliga förutsättningar och nya verktyg.

 

Projektet ska skapa en arena där företagen genom samarbete kan utveckla nya produkter och tjänster, bygga en attraktiv plats med gott värdskap som innehåller fler besöksanledningar samt nya och utvecklade boende alternativ.

 

Sollefteå kommun har valt att medfinansiera projektet med ca 3,5 miljoner kronor fördelade under fyra år. Förhoppningen är att projektet ska kunna starta i höst efter godkännande av Region Västernorrland och Tillväxtverket

Publicerad: 2019-01-08

Skribent:

Medborgarservice