Beslut från kommunstyrelsen sammansträde i mars månad

Tisdag den 12/3 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.


Start av El- och energiprogram 2020

Kommunstyrelsen beslutar att starta el- och energiprogrammet med inriktningarna Elteknik och Energiteknik med antagning from läsåret 2020/2021.

 

Elbranschen i Sverige och Sollefteå har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Branschen bedömer det kommande rekryteringsbehovet som avsevärt och det beror bland annat på fortsatta satsningar i Solelfteå kommun och kommande pensionsavgångar.

 

Idag studerar 31 elever folkbokförda i Sollefteå kommun på El- och energiprogrammet i andra kommuner. I dagsläget har 10 av våra elever i årskurs 9 sökt programmet på andra orter.

 

Om elevunderlaget för programmet inte blir tillräckligt stort kan rektor besluta om att anordna programmet som lärlingsutbildning.

 

Mottagningskök Skedom gymansieskola

 

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla om-/tillbyggnaden av ett mottagningskök på Skedomds gymnasieskola. Att högst 3,5 miljoner av låneramen på 250 miljoner tillställs för projektet.

 

När Nipansskolans högstadeiflytt genomför sin sista etabb med tre ytterligare klasser, kommer nu hyrd matsal inte att rymma alla elever från Skedomsgymnasium, Nipan F-3 och Nipanskolan.

 

En lösning har hittats med ett mottagningskök på Skedoms gymnasieskola. Fördelarna är att eleverna dels slipper förflyttas samt att kommunen inte behöver köpa mat till eleverna från en extern aktör utan kan leverera mat från egna kök.

 

Investeringsfrämjande i Västernorrland

 

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta totalt 210 990 kr för att under åren 2019-2022 ingå i och medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland.

 

Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvara för ett riktat arbete för utländska etableringar. En investeringsfrämjande arbete ska stärka kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral part för olika förfrågningar.

Publicerad: 2019-03-14

Skribent:

Medborgarservice