Storsatsning på VA-verksamheten i Sollefteå kommun

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och helt avgörande för liv och utveckling. Därutöver är en miljömässigt god hantering av avloppsvatten av största vikt.

För att säkerställa att vi fortsatt har hög kvalité på allt detta genomför Sollefteå kommun stora satsningar på VA-nätet runt om i hela kommunen.

 

Ett åldrande VA-nät i kombination med klimatförändringar ställer krav på moderna VA-system och Sollefteå kommun kommer att investera ca 85 miljoner kronor på sitt VA-system de kommande åren.

Redan 2017 ökade investeringstakten och totalt genomfördes ett 20-tal olika projekt för sammanlagt ca 15 miljoner. Bland annat byggdes ett helt nytt vattenverk i Björknäset och vattenverket i Granvåg byggdes om.


Under 2018 kommer ca 16 miljoner kronor att investeras i 25 olika projekt som berör bland annat vattenverket i Ramsele och ett helt nytt vattenverk i Junselevallen.

 

Åke Gullersbo, chef Tekniska enheten kommenterar,


- Sollefteå kommun fortsätter även ett flerårigt projekt med att förstärka vattenförsörjningen i Sollefteå med att bygga en till huvudvattenledning in till centrum. Även i Långsele fortsätter ett flerårsprojekt där huvudvattenledningen mellan vattenverket i Österforse och Långsele samhälle förnyas.


- År 2017 beslutade kommunen att inrätta en VA-fond som under en femårsperiod kommer att ge ett extra tillskott på närmare 25 miljoner. Till detta kommer den ordinarie investeringsnivån som uppgår till ca 60 miljoner. Kommunen kommer därmed att satsa ca 85 miljoner på sitt VA-system de närmsta åren.


Fakta:

 

Sollefteå kommuns VA-verksamhet omfattar ca 100 mil ledningar och 216 olika anläggningar som består av t.ex. vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer, tryckstegringar och avloppspumpstationer.

 

Verksamheten har ca 5 200 kunder och försörjer ca 75% av kommunens medborgare och företagare. Omsättningen uppgår till ca 57 miljoner årligen och är helt finansierad genom de avgifter (taxor) som kunderna betalar. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar hur verksamheten skall bedrivas. Inför 2018 beslutade fullmäktige att inte höja taxorna.

Publicerad: 2018-03-26

Skribent:

Medborgarservice