Sollefteå kommun begär att PTS utreder tele- och dataavbrottet i Junsele

Under midsommarhelgen drabbades stora delar av Sollefteå kommun och främst Junsele av omfattande telefoni- och dataavbrott.

Avbrottet påverkade näringsidkare som förlorade stora belopp i samband med eventet Midsummer Meet. Det långvariga avbrottet påverkade också trygghetslarmen inom hemtjänsten.

 

Detta var det andra omfattande tele- och dataavbrottet i Sollefteå kommun på korttid.

 

Med anledning av detta har Sollefteå kommun vänt sig till Post- och telestyrelsen för att myndigheten ska utreda avbrotten samt säkerställa att operatören vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga ytterliggare avbrott.

 

Sollefteå kommun önskar också besked om myndigheten har några möjligheter att kräva att operatören betalar ut skälig ersättning till de näringsidkare som drabbats.


Brevet till Post- och telestyrelsens generaldirektör går att läsa nedan i sin helhet. Brevet undertecknades av John Åberg, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommun

 

Med anledning av långvarig tele- och dataavbrott i Junsele, Sollefteå kommun

Under midsommarhelgen drabbades stora delar av Sollefteå kommun av telefoni- och dataavbrott. Junsele drabbades hårdast och var utan IT och telefoni i nästan 1,5 dygn.

 

Avbrottet påverkade många näringsidkare och föreningar negativt då midsommarhelgen tillhör en av näringslivsets viktigaste helger. Det ekonomiska tappet är kännbart för många aktörer. Händelsen är också att beteckna som allvarlig eftersom den påverkar larmsystem inom t.ex. hemtjänsten.

 

Detta är den andra gången på väldigt kort tid som telenätet i delar av Sollefteå kommun drabbas. Den 30 maj drabbades Junsele och Ramsele av långvariga avbrott. I samband med att Telia avvecklade det fasta telenätet påpekade Sollefteå kommun, bland annat för Post- och telestyrelsen (PTS), om de risker och svagheter som avvecklingen kunde få på landsbygden.

 

När ett avbrott under en lika lång period inträffade i ett storstadsområde 2015 betecknade PTS det som ”jätteallvarligt”. Vi har svårt att tänka oss att reaktionerna skulle vara annat när händelsen inträffar på landsbygden.

 

Vi anser att PTS som ansvarig myndighet ska agera och begära in redogörelse från operatören om vad som hänt, varför det har hänt, vad som görs för att åtgärda problemet samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga att det händer igen.

 

Vi skulle också vilja ha utrett om myndigheten har några möjligheter att kräva att operatören betalar ut skälig ersättning till de näringsidkare som drabbats.

 

Med vänlig hälsning

 

John Åberg, vice ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå kommun

Publicerad: 2018-06-26

Skribent:

Medborgarservice