Så arbetar Sollefteå kommun med utvecklingsfrågor

Sollefteå kommun är en stor organisation med politiskt uppsatta mål inom en rad områden. Under en lång tid har det saknats ett systematiskt sätt att arbeta med kommunens övergripande mål.

Nu har ett nytt arbetssätt utvecklats som syftar till att göra det möjligt för så många medarbetare som möjligt att delta i utvecklingsarbetet.

Utvecklingsarbetet sker med hjälp av en målkompass och här kan du läsa mer om vad målkompassen är för något och höra kommunchefen Anna-Sofia Kulluvaara samt skolchefen Jonas Norén berätta om utvecklingsarbetet.

 

Varför en målkompass?

Syftet med kompassen är att förtydliga målarbetet i kommunen och göra det möjligt att aktivt arbeta för att uppnå de mål som kommunfullmäktige har beslutat om.

 

Målkompassen ska göra det enklare och tydligare för chefer och medarbetare att sätta upp delmål för den egna verksamheten och peka ut aktiviteter för att uppnå målen.


Hur kan målkompassen förenkla målarbetet?

Varje verksamhet får sätta upp egna delmål som syftar till att nå det kommunövergripande målet och de politiska inriktningsmålen som finns i verksamhetsplanen. Genom att systematisera målarbetet och förtydliga blir det lättare att dels utvärdera målarbetet men också att uppnå fullmäktiges vision och mål.

 

Vilka ska göra en målkompass?

Under 2017 har modellen och arbetsmetoden har testats av förvaltningsledningen samt på verksamhetschefsnivå. Under 2018 är det tanken att samtliga arbetsplatser ska involveras och ta fram egna målkompasser för verksamhetsåret 2019. Ambitionen är att arbetet med målkompassen för 2019 ska starta under andra halvåret 2018.

 

Hur fungerar målkompassen?

I målkompassen är 6 huvudområden utpekade, Service, Tillväxt, Medborgare, Ledare och Medarbetare, Livsmiljö och Arbetsmiljö. Dessa huvudområden är hämtade från kommunens Verksamhetsplan, Arbetmiljöpolicy och Arbetsgivarstrategi.

 

Till dessa områden finns en rad aktiviteter kopplade som syftar till att uppnå den målbild som är satt. En del aktiviteter är låsta av förvaltningsledningen (svart markerade) och dessa aktiviteter ska alla verksamheter genomföra under året.

 

Vad finns inte med i en målkompass?

Aktiviteterna i målkompassen ska vara sådant som man kommit överens om är extra ansträngningar som kommer att leda till ökad måluppfyllelse. Det innebär att aktiviteter som redan nu genomförs eller ändå skulle ha genomförts inte är med. Andra aktiviteter kan ha prioriteras bort på grund av tid och resursskäl.

 

Publicerad: 2018-02-07

Skribent:

Medborgarservice