Kommentar till Mark- och Miljööverdomstolens dom

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit det tillstånd som Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen beviljat för vindkraftsutbyggnad inom områdena Storsjöhöjden och Fängsjön.

Företaget FORSCA AB har ansökt om att bygga 144 vindkraftverk i området. Bolaget beviljades tillstånd för 113 vindkraftverk av Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen tillstånd för maximalt 98 verk.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades och nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att upphäva underinstansernas avgörande och avslå FORSCA ABs ansökan om tillstånd.

Domstolen skriver bland annat att miljökonsekvenserna inte kan bedömas utifrån det underlag som har presenterasts och därmed går inte att avgöra om verksamhetens lokalisering är lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6§ miljöbalken.

 

John Åberg, vice ordförande i kommunstyrelsen, kommenterar;


- I och med att vi antog en ny översiktsplan tog Sollefteå kommun också en mycket mer restriktiv hållning till vindkraftsutbyggnad. Utifrån den nya översiktsplanen anser vi att domen är helt korrekt. Vi har också hela tiden varit tydliga med att alla tillstånd som har getts inte kommer att kunna bli av och byggas på.


- Mark- och Miljööverdomstolens dom visar att processen fungerar. Kommunens roll är att utifrån gällande planer bedöma om en plats är lämplig för utbyggnad och därefter tar andra myndigheter såsom Länsstyrelse och miljödomstolarna och prövar om ett projekt uppfyller gällande miljölagar.

Publicerad: 2018-04-26

Skribent:

Medborgarservice