Gröna lån finansierar Sollefteåforsen

Sedan första juli 2016 är Sollefteå kommun ensamägare av Sollefteåforsen AB. Köpet har finansierats genom lån hos kommunernas gemensamma bank, Kommuninvest.

Nu har Kommuninvest beslutat att klassa finansieringen som ett så kallat grönt lån.

 

Gröna lån är en satsning till stöd för kommunsektorns övergång till ett mer hållbart samhälle med minskad miljöbelastning. De gröna lånen finansierar investeringsprojekt och ska främja övergången till ett klimattåligt samhälle och låga utsläpp.

 

Att finansieringen klassas som ett grönt lån är främst en kvalitetsmärkning men innebär också en något minskad räntekostnad för kommunen.

Totalt är lånet på 400 miljoner kronor.

 

Bakgrund till köp av Sollefteåforsen AB


År 1959 ingicks ett konsortialavtal mellan Sollefteå kommun (tidigare Sollefteå stad) och Graningeverken avseende samägandet i Sollefteåforsens Aktiebolag (”Sollefteåforsen”). Avtalet syftade till att reglera samverkan mellan dåvarande Sollefteå stad och Graningeverken.

År 2004 köptes Graningeverken upp av Sydkraft som ägdes av E.ON. Vilket gjorde att E.ON genom ett dotterbolag blev hälftenägare av Sollefteåforsen AB.

År 2015 meddelade E.ON att bolaget genomfört förändringar i sin bolagskoncern och avsåg att börsnotera all elproduktionsverksamhet.


I enlighet med konsortialavtalet från 1959 innebar förändringen att Sollefteå kommun hade förköpsrätt till aktierna i Sollefteåforsen innan dessa kunde börsnoteras.

Sollefteå kommun valde att aktivera hembudsklausulen och december 2015 beslutade fullmäktige att kommunen skulle köpa hela Sollefteåforsen AB.


Ägandet av kraftverket övergick till kommunen den 1 juli 2016.

Publicerad: 2017-10-06

Skribent:

Medborgarservice