Budget för verksamhetsåret 2019 antagen

Idag (25/6) antog fullmäktige i Sollefteå kommun en ny budget för verksamhetsåret 2019. Fyra olika förslag lades fram och till slut var det Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget som fick majoritet.

Budgeten arbetas fram i budgetberedningen där samtliga partier ingår. I budgetberedningen genomförs dagar med omvärldsanalyser och de ekonomiska förutsättningarna fastställs. Därefter får respektive partigrupp utveckla ett eget förslag till budget som beslutas av kommunfullmäktige.

 

Utgångspunkter för budgeten 2019

- Intäkterna från skatter och statsbidrag att uppgå till ca 1,350 miljarder kronor.

 

- I budgeten beräknas utifrån en minskad befolkning med 100 personer årligen under perioden 2019-2021

 

- Oförändrad skattesats på 23,39 %

 

- Kommunens låneskuld ska amorteras med 15 miljoner kronor per år.

 

- Resultatet ska varje år vara minst 1,3 % av skatter och bidrag.

Nytt i budgeten för 2019

- I budgeten får för- och grundskolan ca 15 miljoner kronor för att bibehålla kvalitét på grund av de senaste årens ökning av elever samt täcka upp för minskade statliga bidrag.

 

- Ungdomssatsningen fördubblas till 800 000 kronor och driftkostnader för Junsele camping uppgår till 600 000 kronor.

 

- I budgeten finns en körkortssatsning på 1,2 miljoner kronor för elever på gymnasieskolan. Inom äldreomsorgen fortsätter satsningen på att minska delade turer.

 

- Hälso- och sjukvården tillförs 3 miljoner kronor på grund av ökade patientvolymer samt regionens ändrade rutiner gällande medicinskt färdigbehandlade patienter.

 

- Försäkringskassans striktare bedömning av LSS (Lagen och särskilt stöd) beräknas öka de kommunala kostnaderna med ca 6 miljoner kronor. Budgeten anslår också 2,7 miljoner kronor till för ett avtal för bättre färdtjänst som träder i kraft 1 augusti.

 

Nedan kan du ta del av hur budgeten fördelas mellan kommunens olika verksamheter samt skillnaden mot 2018.

 

Två beslut om budgeten

Eftersom det är ett valår så kommer budgeten att beslutas av fullmäktige vid två olika tillfällen. En gång i juni i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt en gång efter valet den 9 september.

 

Hela fullmäktige och budgetdebatten kan du ta del av här.länk till annan webbplats

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden

Budget 2018

Budget 2019

Kommunfullmäktige

3 291

3 299

Valnämnd

100

100

Överförmyndarnämnd

2 034

1 688

Jävsnämnd

280

289

Revision

1 389

1 454

Kommunstyrelsens totala verksamhet

1 280 174

1 308 658

- Kommunstyrelsen

6 550

6 766

- Fövaltningsledning

8 170

8 385

- Kommungemensamverksamhet

86 660

71 517

- Gemensam service

60 252

62 768

- Medborgarservice

143 131

150 273

- Välfärd

975 410

1 008 948

- Va & Avfall

0

0

- Gata & Park

31 988

30 504

- Barnomsorg, för- & grundskola*

290 355

301 150

- Gymnasieskola*

102 779

110 882

- Individ & familjeomsorg

47 387

47 796

- Funktionsstöd

126 980

135 443

- Äldreomsorg

301 961

304 103

- Hälso och sjukvård

38 192

40 880

- Kostverksamhet*

35 768

38 191

Verksamhetskostnader (inklusive kapital)

1 287 267

1 315 488

Publicerad: 2018-06-25

Skribent:

Medborgarservice