Beslut om högstadieorganisation i Sollefteå

Idag (27/6 2017) beslutade kommunstyrelsen i Sollefteå kommun att förändra högstadieorganisationen och skapa två högstadieskolor i Sollefteå tätort. Elevantalet i Sollefteå har de senaste åren trotsat alla prognoser och ökat för varje år, innevarande läsår är det ca 2100 elever i grundskolan.

I Sollefteå kommun finns idag högstadium i Ramsele, Junsele och på Vallaskolan. Vallaskolan är redan idag trångbodd och elevantalet beräknas fortsätta öka de kommande åren.

Beslutet är i enlighet med förvaltningens förslag och arbetet påbörjas omedelbart. Målsättningen är att det ska finnas två högstadier i tätorten till höstterminen 2018/2019. Beslutet innebär också att de elever som kommer att läsa årskurs 9 höstterminen 2018/2019 kommer att får möjligheten att läsa klart på Vallaskolan.


Beslutet innebär att ett högstadium bildas i Sollefteå tätort i Nipanskolans lokaler samt att Nipanskolans f-3 verksamhet flyttas till byggnad 22 på Nipan. Förändringarna ska genomföras successivt och de elever som läser


John Åberg ordförande för utskottet för unga- och lärande kommenterar beslutet,

- Den elevutveckling som vi har haft är fantastisk men omöjlig att förutspå för några år sedan. Vi har tittat på förslagen utifrån en rad olika förutsättningar och vi bedömer att det bästa alternativet är att jobba för att ha två likvärdiga högstadier i tätorten.

- Vårdnadshavare vi har mött har uttryckt att tryggheten och studieron måste bli bättre och de åsikterna har vi tagit med oss. Med detta beslut får vi mindre högstadieenheter som innebär decentralisering och större medinflytande, färre skolbyten och ökad trygghet.


- Att ha mindre enheter kan också underlätta rekryteringen med två högstadier kan vi även erbjuda vår personal möjligheten att byta arbetsplats inom samma organisation istället för att tvingas till att söka sig bort från vår verksamhet.


Geografisk skolpliktsområden

Under sammanträdet fattades det beslut om nya geografiska skolpliktsområden.


Nipan skolans högstadium för upptagningsområdet elever från Rödsta åk4 och Långsele åk 7.


Vallaskolan åk 4-9 får elever från Lillänget åk 4, Prästbordet åk 4, Kalknäs åk 7, Resele åk 7, Öhn åk 7 och Helgum åk 7.


Vad händer nu?

Förvaltningen startar arbetet med att göra lokalerna ändamålsenliga, rekrytering av tjänster som behövs m.m.


Detta arbete kommer att kontinuerligt att återrapporteras till vårdnadshavare genom skolan.


Processen innan beslutet


För att öka trygghet, studiero och öka måluppfyllnaden gav politiken förvaltningen i uppdrag att utreda 3 olika alternativ,

  • Två högstadier i tätorten
  • Flytt av mellanstadiet från Vallaskolan
  • Inga förändringar

I utredningen har även förutsättningarna för ett högstadium i Långsele belysts.

Verksamheterna på Nipanskolan och Vallaskolan utarbetade risk- och konsekvensanalyser med vad de olika förslagen skulle innebära. Efter detta hölls åtta stycken dialogmöten där vårdnadshavare till 614 barn i årskurserna 4-6 bjöds in och där sammanlagt 100 vårdnadshavare deltog.


Utöver detta togs hänsyn till ett flertal andra parametrar såsom elevunderlag, ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero, valmöjligheter, möjlighet att rekrytera, skolornas lärmiljöer (inomhus och utomhus), likvärdighet, geografiskt upptagningsområde, skolskjuts och lokaler.


Byggandet av högstadium i Långsele bedömdes enligt samma kriterier. Dock bedömdes att elevunderlaget i skolans nuvarande upptagningsområde inte skulle räcka till. Samt att kostnaden för uppförande av en ny 7-9 skola, bedöms till 46 miljoner. Bedömningen är gjord utifrån referensobjekt, högstadieskola, för motsvarande antal elever.

Publicerad: 2017-06-27

Skribent:

Medborgarservice