Beslut kommunstyrelsen oktober

TIsdag den 9 oktober sammanträdde kommunstyrelsen. Nedan är ett axplock av de beslut som fattades.

Samtliga beslut hittar du i protokollet som publiceras här när protokollet är justerat.

Vinteraktiviteter 2018/2019


De senaste åren har Sollefteå kommun medverkat till att arrangera ett stort antal aktiviteter riktade till barn och barnfamiljer runt om i Sollefteå kommun. De flesta event har arrangerats tillsammans med föreningslivet.


Under vintersäsongen 2017/2018 genomfördes Sollefteå kommun 20 aktiviteter som finansierades av kommunstyrelsen med 169 000 kronor. För 2018/2019 beviljar kommunstyrelsen 70 000 kronor för vinteraktiviteter.


Försäljning Långgatan 23 F och G


Idag äger Solleftåe kommun två trappuåågångar på Långgatan 23, F och G. Lägenheterna har de senaste åren använts som studentbostäder för Reveljens studenter. I takt med att Reveljen verksamhet övergått till distansutbildning har behovet minskat.


Fastigheten har stora renoveringsbehov de kommande åren med bland annat stambyte. Solatum Hus&Hem AB har framställt en önskan om att förvärva byggnaden till en kostnad motsvarande 1-2 miljoner kronor.


Kommunstyrelsen har gett uppdrag till fastighetschefen att förhandla fram ett avtal med Solatum Hus&Hem AB om försäljning av Långgatan 23, F och G.


Delårsbokslut 2018


Sollefteå kommun delårsrapport visar på ett underskott på – 4,5 miljoner kronor på helåret för 2018. Det negativa resultatet beror främst på att kostnaderna ökar inom lagstyrda verksamheter där kommunen har små möjligheter att påverka.


Bland annat ökar kostnaderna för LSS på grund av Försäkringskassans skärpta regeltolkning. Men även kostnader för skyddat boende ökar.


Prognosen för kommun koncernen visar att underskott på 15,5 miljoner kronor men tack vare ett bra sparande kan underskottet sänkas till -4,5 miljoner kronor för 2018, enligt prognos.


Det finns goda möjligheter för kommunen att nå ett nollresultat eftersom redan vidtagna kostnadssänkande åtgärder ännu inte haft effekt, tillexempel åtgärder för att minska stafettberoendet inom Hälso- och sjukvården.


Avgifter inom Hälso- och sjukvård


I samband med övertagandet av hemsjukvården 2014 från Landstinget Västernorrland tog kommunerna i länet bort sina avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser. Tidigare hade Sollefteå kommun en avgift på 250 kronor för hemsjukvården.


Idag är Sollefteå kommun som inte tar ut någon avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser. Syftet med avgiften är att skapa likvärdighet mellan all hälso- och sjukvård oavsett om den utförs av kommunen eller regionen. Idag behöver den som är inskriven i hemsjukvården insatsen utförd i sitt inte betala någon avgift för detta medan den som besöker en hälsocentral får betala.


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta,

 


  • Att införa en avgift för hemsjukvården enligt tröskelprincipen som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskilt service enligt lagen och stöd och service (LSS).
  • Avgiften debiteras den enskilde 350 kr i månaden och omfattar hemsjukvårdsinsatser som genomförs av legitimerad personal.
  • Avgiften tas ut inom ramen för maxtaxan.
  • Avgiften från och med 1/1 2019.

Publicerad: 2018-10-10

Skribent:

Medborgarservice