Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - februari

Tisdag den 7/2 2017 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

Medborgarförslag: Sopsortering i Sollefteå kommun


Emma Uhlander önskar i ett medborgarförslag att kommunen förenklar och ställer högre krav på företagen att sortera avfall. Bland annat genom att byta ut sopkärlen i kommunen, öka antalet sopstationer och straffa de som inte sopsorterar.


Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som besvarad. Detta eftersom det just nu pågår ett arbete med att ta fram en avfallsplan för Sollefteå kommun och den nya planen beräknas kunna tas fram och antas under 2017. I avfallsplanen kan några av de punkter som medborgarförslaget nämner bli aktuella.


Implementering av Vanguard-modellen


Kommunstyrelsen beslutar att utbilda chefer, ordförande för utskottet för vård- och omsorg samt arbetstagarrepresentanter inom äldreomsorgen i Vanguardmodellen.


Utbildningen beräknas kosta ca 115 000 kronor, medel som tas hur kommunstyrelsens pott för särskilda satsningar.  


I december beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en utredning om hur den så kallade Vanguard modellen skulle kunna införas i Sollefteå kommun. Modellen syftar till att höja kvalitén och kontinuiteten inom hemtjänsten. Målet är att utifrån brukarens perspektiv enbart utföra jobb som skapar ett värde för brukaren.  


Modellen innebär bland annat att personalen kommer överens om arbetsmetoder och metod för att uppnå målen, ökad kvalitet och kontinuitet för brukaren.


Personelen får efter uppsatta mål också möjlighet att ta ansvar för helheten i det som rör arbetet och ges möjlighet att göra löpande förbättringar när det så behövs. Det innebär att traditionella metoder, kulturer och rutiner sätts på prov och kan ersättas av något nytt som personalen kommit överens om. Helt enkelt ska personalens kompetens, erfarenheter och kunskaper användas i större utsträckning.


Det kan handla om att personalen är involverade i rekryteringsprocesser, planering av schema och omplaneringar när situationen kräver.

Detta kräver delaktighet hos personal, stöd från ledning och lokalt ledarskap.


Som ett första steg i utvecklingen har kommunstyrelsen avsatt medel för att utbilda chefer inom äldreomsorgen, ordförande för utskottet för vård och omsorg samt arbetstagarrepresentanter i hur modellen fungerar och ska implementeras.


Svar på remiss- Betänkande om ökad insyn i partiers finansiering


Europarådets ministerkommitté beslutade 2003 att anta en rekommendation om gemensamma regler mot korruption och finansiering av politiska partier och valkampanjer. Övergripande syftar rekommendationerna till att säkerställa politiska partiers oberoende och att bekämpa korruption i medlemsländerna.


Rekommendationerna behandlar behovet av öppenhet och offentlighet i fråga om partiers finansiering av sin verksamhet och valkandidaters finansiering av sina kampanjer.


Efterlevnaden av rekommendationen utvärderas av Europarådets kontrollorgan Gruppen av stater mot korruption (Greco). Som ett led i att uppfylla rekommendationen trädde lagen om insyn i finansieringen av partier, Insynslagen i kraft april 2014.


I juni 2014 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att åstadkomma en sammanhängande lagstiftning som även gällde för finansineringen av val till landsting- och kommunfullmäktige.


Förslaget innebär bland annat;

- En mer omftattande redovisningsplikt

- Att bidrag som överstiger 0,5 prisbasbelopp ska redovisas.

- Förbud mot anonyma bidrag som överstiger 1/20 av prisbasbelopp per år.


Sollefteå kommun tillstyrker förslagen men påpekar att lagstiftningen riskerar att slå hårdare mot mindre partier med små resurser. En alltför betungande och byråkratisk redovisningsskyldighet kan göra det svårt att rekrytera nya krafter till småpartier.

Publicerad: 2017-02-07

Skribent:

Medborgarservice