Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - augusti

Tisdag den 8/8 2017 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Medborgarförslag – upprensning av gamla färjelägret i Björkåbruk

Tommy Hellström har lagt ett förslag om upprensning samt utgrävning och upprustning för sjösättning av båtar vid gamla färjeläget.

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja förslaget om en upprensning av området och avslår förslaget om utgrävning för sjösättning av båtar. När det kommer till utgrävning för sjösättning uppmanas föreningar/byalag med intresse att söka bygdemedel för detta då det inte anses vara ett kommunalt ansvar att svara för sjösättningsplatsen för fritidsbåtar.

Medborgarförslaget kommer att avgöras i kommande fullmäktige.


Kriterier för studiestartstöd

 

Den 2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd som kallas studiestartstöd. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete. Stödet ska vara en ”startmotor” för att komma igång med studier på Komvux eller folkhögskola och få gymnasiekompetens.


För att ha rätt till studiestartstödet ska personen vara,

  • 25-56 år
  • Vara arbetslös
  • Ha en kort tidigare utbildning
  • Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • Inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren.

Kommunstyrelsen fastställde idag definitionen av ”kort tidigare utbildning” enligt,

 

  • Ej avslutad grundskola/endast avslutad grundskola
  • Avslutade gymnasiestudier i svenska och utländska som ej ger behörighet till vidare studier/avslutad tvåårig linje även med behörighet till högre utbildning
  • Avslutad folkhögskola, dock ej allmän linje, med behörighet till högre studie
  • Ej dokumenterad studiebakgrund

Länsgemensam familjehemsvård

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att delta i en länsgemensam familjehemsorganisation.


På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland ett förslag på en länsgemensam familjehemsvårdorganisation. Förslaget innebär att det inrättas en länsgemensam enhet för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem. Enheten ska också fungera som ett stöd till förstätka familjehem. Enheten föreslås tillhöra kommunförbundet och geografiskt förläggas till Härnsöand.


Beslutet är inte bindande utan ett inriktningsbeslut som ger Kommunförbundet möjlighet att arbeta vidare och presentera ytterligare detaljer för ett slutgiltigt beslut.


Översiktsplan till fullmäktige


Underlaget för Översiktsplan för Sollefteå kommun – en kraftfull kommun med utsikter diskuterades i samband med medborgardialoger under vintern 2015-2016. Samrådshandlingars ställdes ut under sommaren 2016.

Hösten 2016 togs ställning till de inkomna synpunkter och förslaget arbetades om till den utställningshandling som ställdes ut 12 december 2016 – 28 februari 2017. Efter utställningsperioden inom totalt 19 yttranden från regionala organ, angränsande kommuner, föreningar, enskilda medborgare och företag.


Förslaget till översiktsplan skickas nu till fullmäktige för beslut.


Beslut om investeringar och underhåll av Vallänge särskilt boende


Fastigheten är i behov av investeringar bland annat för dränering samt investering av bergvärme/jordvärme.

 

Kommunstyrelsen beslutade därför att uppdra till förvaltningen att arbeta för att säkerställa framtida möjligheter för särskilt boende eller trygghetsboende på Vallänge.

Publicerad: 2017-08-08

Skribent:

Medborgarservice