Medborgarundersökning park, gata, avfall m.m.

Våren 2013 gjordes en enkätundersökning om uppfattningen bland kommuninvånare om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Här redovisas en sammanfattning av resultaten.

Under våren 2013 genomförde ett 90-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering.


I de flesta kommuner valdes 500 kommuninvånare i åldern 18-74 år för att besvara ett 50-tal frågor. I några kommuner valdes fler personer. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät som skickades hem till de utvalda personerna. Tre skriftliga påminnelser gjordes, en i form av ett tack- och påminnelsekort och de andra i form av ett brev. Det är 52 procent som har besvarat enkäten.


I den här rapporten sammanfattas svaren under följande rubriker:

  • Gator
  • Parker
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och avfallshantering
  • Information och kontakter

Totalt ställdes ett 50-tal frågor. På vissa frågor har de svarande haft möjlighet att svara med egna ord. Dessa svar redovisas inte i den här rapporten, men finns hos kommunen. Under varje rubrik redovisas svaren på de mest centrala frågorna i diagramform. I texten under varje diagram redovisas svaren på ytterligare frågor som inte redovisas i diagramform. Sist i rapporten redovisas några allmänna statistiska uppgifter om de som besvarat frågorna.


Klicka på ​länken till höger för att läsa rapporten i sin helhet.

Publicerad: 2018-07-09

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice