Kommunens Kvalitet i Korthet

Sedan 2012 deltar Sollefteå kommun i projektet Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKIK). Där över 200 kommuner jämförs med varandra avseende kvalitet och kostnader i sina verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv.

Undersökningen har genomförts i Sollefteå vid två tillfällen. Här nedan kan du se Sollefteå kommuns resultat för båda åren men också jämföra med medel för samtliga kommuner 2014.


Klicka här för att se resultatet för alla kommuner och läsa rapporten i sin helhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Resultat Sollefteå kommun

Kommuners kvalite i korthet
Din kommuns tillgänglighetResultat för Sollefteå 2012Resultat för Sollefteå 2014Medel för riket 2014
E-post - Hur stor andel får svar på e-post inom 2 arbetsdagar?618083
Telefon - Hur stor andel får direkt svar på en enkel fråga via telefon333349
Bemötande - Hur stor andel upplever att de fått ett gott bemötande /telefon/8310086
Öppethållande på huvudbiblioteket (kvällar och helger)121213
Öppethållande på simhall - (kvällar och helger)345148
Andel som fått plats på förskola på önskat datum803662
Väntetid (dagar)på förskola för de som inte fått plats på önskat datum143621
Väntetid (dagar)för äldreboende ( från ansökan till erbjudande om plats )493652
Genomsnittlig handläggningstid (dagar)för ekonomiskt bistånd vid nybesök71616
    
Trygghetsaspekter   
Hur trygg känner sig medborgarna , Nöjd region index - trygghet från Medborgarundersökningen676061
Hur många olika vårdare besöker äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.151815
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor / planerad/5,75,95,4
Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor / faktisk /54,34,3
    
Din delaktighet och kommunens information   
Valdeltagande / endast när det varit val/ 82,683,2
Kommunens webbinformation758078
Delaktighetsindex334153
Nöjd inflytandeindex , från Medborgarundersökning 323640
    
Din kommuns effektivitet   
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, tkr/år105105126
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i nationella prov , andel som nått kravnivå758992
Vilket resultat når elever i årskurs 3 i nationella prov , andel som nått kravnivå766768
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet80,884,986,4
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8-6576
Kostnad per betygspoäng, kronor367361368
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år8175,378,3
Kostnad per elev i förhållande till andel som ej fullföljer gymnasiet22,234,425
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende tkr/år 573697 676,7
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende, andel nöjda788684
Omsorg och service utbud hemtjänst andel av maxpoäng 7366
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten , tkr /år154273248
Hur nöjda är brukarna med hemtjänsten, andel nöjda898991
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng 8482
Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning934678
    
Din kommun som samhällsutvecklare   
Andelen förvärvsarbetare i kommunen76,477,578,5
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen-5,40,3
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen3,44,44,9
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet  Ingen mätningIngen mätning
Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare7,99,69,3
Hur effektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall252736
Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar496045
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel92220
Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på555660
Service utbud - särskilt boende, hemtjänst samt LSS-boende
Service utbud inom särskilt boendeSollefteå kommuns resultat jämfört med övriga kommuner 2014
Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicketÖver medelvärde
Boende som använder egen nyckel till sin bostadÖver medelvärde
Boende som erbjuds daglig utevistelseÖver medelvärde
Boende som erbjuds tid utifrån egna önskemål dagligenUnder medelvärde
Boende serveras kvälls- nattmålÖver medelvärde
Boende kan själv välja tid för nattvilaÖver medelvärde
Boende kan själv välja tid för uppstigning på morgonenÖver medelvärde
Boende erbjuds minst en organiserad o gemensam aktivitet per dag under helgenUnder medelvärde
Boende erbjuds minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagarMedel
Boende erbjuds sammanboende för maka/makeÖver medelvärde
Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtalÖver medelvärde
  
Serviceutbud inom hemtjänst 
Dementa erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behovMedel
Hemtjänsttagare erbjuds välja man eller kvinna för personlig hygienMedel
Hemtjänsttagare erbjuds att välja tid för insatsMedel
Hemtjänsttagare erbjuds dagligvaruinköpÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds dusch två gånger eller mer per veckaÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds enklare matlagning i bostadenÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds ledsagarserviceÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds möjlighet att följa med vid dagligvaruinköpÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds promenaderÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds service som gräsklippning, snöskottning eller fixartjänstÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds social dagverksamhetÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds städning, frekvensÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds städning, omfattningÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds tvättÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonserviceÖver medelvärde
Hemtjänsttagare erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språkMedel
Hemtjänsttagare med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behovÖver medelvärde
  
Serviceutbud inom LSS, grupp- och serviceboende 
Boendeplatser där alla har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per veckaÖver medelvärde
Den boende använder egen nyckel till bostadenÖver medelvärde
Den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl 21.00 minst en gång per månadÖver medelvärde
Den boende har inflytande över maten (huvudmålet)Över medelvärde
Den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostadenUnder medelvärde
Den boende har tillgång till brevlåda som posten levererar tillÖver medelvärde
Den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl 21.00Över medelvärde
Det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boendeÖver medelvärde
Boendeplatser där hot eller våld mot brukare inte förekommit under de sex senaste månadernaÖver medelvärde

Publicerad: 2015-01-14

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice