Insikt - företagsundersökning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde under 2013 Insikt, en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Den visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på.

Undersökningen mäter kommunernas myndighetsutövning inom följande fem områden:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd


Företag som under 2012 haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI). Undersökningen omfattar 197 deltagare, av vilka Sollefteå kommun är en.


Du finner undersökningen i sin helhet genom att klicka på länken till höger.


Publicerad: 2017-06-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice