Förskola och skola

Varje huvudman inom skolväsendet ska, på huvudmannanivå, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Kvalitetsplan 2016-2018 omfattar all verksamhet i förskola, fritidshem, grund- och särskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. Planen anger prioriterade områden för perioden.

De nationella styrdokumenten och Kvalitetsplanen är styrande och vägledande för utveckling av skolans verksamhet och ge barn och elever möjlighet att nå målen.


De kommunala måldokumenten ska följas.


Huvudmannens uppföljningar och med skolornas egna uppföljningar tillvaratas och omsätts i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Rektor och förskolechef ansvarar för att, i det systematiska kvalitetsarbetet, ta tillvara resultat och göra prioriteringar i respektive enhet. Detta sker i dialog med medarbetarna och utgör ett underlag för att på framgångsrika sätt att arbeta på individ, grupp och skolnivå.


Det systematiska kvalitetsarbetet åskådliggörs i årshjul, på huvudmannanivå och rektorsnivå.


En årlig kvalitetsuppföljning sker genom värdering av läget mot de nationella målen samt utifrån Kvalitetsplanen.


Kvalitets-, utvecklings- och ledningsdialoger genomförs varje år.


Prioriterade områden


Prioriterade områden i Kvalitetsplan för 2016-2018, är detsamma som fjolårets plan;


- Ökad måluppfyllelse

- Ledarskap

- Trygghet och studiero

Ta del av kvalitetsplanen för 2016-2018 här.PDF

Publicerad: 2017-06-20

Medborgarservice