Kommunens budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Sollefteå om en budget. Budgeten är den ekonomiska ram som verksamheterna ska hålla sig till.

Budgeten är också ett bra riktmärke för den som vill veta hur politikerna i fullmäktige väljer att prioritera resurserna i kommunen. Här får du veta lite mer om Sollefteå kommuns budget.


Innan budgeten tas arbetar kommunens tjänstemän tillsammans med politiken vilka förutsättningar som råder. Dessa baseras bland annat på prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), regering och andra institut.

 


Intäkter

 

Baserat på förutsättningarna beräknar man vilka intäkter som kommunen kommer att ha under ett år.


För år 2018 beräknas intäkter från skatter (ca 900 miljoner) och statliga bidrag (ca 400 miljoner) uppgå till ca 1,3 miljarder. Utöver detta har kommunen intäkter från t.ex avgifter och t.ex. Sollefteåforsen AB.

 

Utgifter


När budgetförutsättningarna och intäkterna är fastslagna förs dialoger med samtliga verksamheter i kommunen. Där beskriver verksamheterna om behovet av investeringar och förutsättningar och utmaningar som de ser kommande året och åren.


Utifrån dessa dialoger utarbetar politikerna förslag till budget utifrån de prioriteringar som de vill göra. Det är kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om budgeten och därefter måste verksamheterna förhålla sig till de resurser som de har tilldelats.

 

Vad används pengarna till?


För varje 100 kronor som kommunen får in via skatter och statsbidrag används,


70,2 kr till vård, skola och omsorg


11,1 kr till kultur, fritid, tillväxt, vuxenutbildning och medborgarservice


6,7 kr till kommungemensam verksamhet såsom kollektivtrafik och räddningstjänst


5 kr till internservice såsom ekonomi, HR och personal, fastigheter, upphandling, IT osv.


7 kr till övrig såsom gata & park, kostverksamhet, demokratiarbete m.m.

 

Kommunens VA-verksamhet är helt avgiftsfinansierad.

 

Förklarande film


Här kan du se en kort film om hur kommunens resurser används. Här hittar du mer information om budgeten 2018 och här kan du ta del av verksamhetsplaner.

 

Publicerad: 2018-02-08

Medborgarservice