Sollefteå kommuns organisation

Här kan du läsa mer om de olika delarna av den nya organisationen,

Kommunfullmäktige


Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda instans. Här samlas folkvalda ledamöter för att besluta om viktiga frågor för kommunen. Det är fullmäktige som sätter upp mål för kommunens verksamhet och följer upp att dessa följs.


I den nya organisationen har kommunfullmäktige inte bara fatta beslut i frågor som redan har beretts av någon annan instans utan i större utsträckning själv initiera och driva viktiga och strategiska frågor.


Kommunfullmäktige har också ett antal så kallade beredningar. Beredningarna ska jobba med att ta fram mål och riktlinjer för hur kommunen ska jobba. Dessa kan såväl bestå utav enbart fullmäktigeledamöter som utomstående personer som inte är politiker.


Beredningar under kommunfullmäktige

Demokrati

Samhällsutveckling

Unga och lärande

Vård och omsorg


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är länken mellan politiken och tjänstmannaorganisationen. Kommunstyrelsen ska se till att de riktlinjer och mål som beslutas i fullmäktige verkligen genomförs i verksamheten.


Under kommunstyrelsen arbetar fyra utskott:


Allmänt utskott

Det allmänna utskottet har följande ansvarsområde; budget, ekonomi, reglementen, delegationsordning, kommunala bolag, kommunskogen, kris-och beredskap samt folkhälsoarbete.


Samhällsutveckling

Utskottet har följande ansvarsområden; fysisk planering och teknisk verksamhet, miljö, näringsliv och arbetsmarknad, vuxenutbildning, turism, fritid, kultur, föreningsbidrag, bygdeavgiftsmedel.


Unga och lärande

Utskottet har följande ansvarsområden; grund- och gymnasieskola, förskola, kulturskola, ungdomsgårdar.


Vård och omsorg

Utskottet har följande ansvarsområden:; individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsstöd.


Nämnder

Enligt kommunallagen är alla kommuner skyldiga att förutom kommunstyrelse även ha en överförmyndarnämnd samt en valnämnd.


I Sollefteå kommun finns också en så kallad Jävsnämnd, som hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.


Jävsnämnd

På en rad områden så utövar kommunen tillsyn och beviljar tillstånd till sina egna verksamheter. För att undvika att jävsituationer uppstår så hanteras dessa frågor i en annan nämnd än kommunstyrelsen. Därför har Sollefteå kommun också en Jävsnämnd. Ordförande för jävsnämnden är Elisabeth Sjöström (vi).


Valnämnd

Valnämnden är en lokal valmyndighet som utser valförättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära rösträkningen på valkvällen. Ordförande för valnämnden är Paul Höglund (c).


Överförmyndarnämnd

Enligt Föräldrarbalken ska varje kommun ha antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta
tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Ordförande för överförmyndarnämnden är Lars Sahlén (v).

Publicerad: 2019-08-07

Medborgarservice