Övriga nämnder


Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka frågor varje nämnd ska ansvara för. Politikerna som sitter som ledamöter och ersättare i nämnderna har utsetts av kommunfullmäktige.

 

Alla kommuner måste enligt lag ha en kommunstyrelse, överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessutom får kommunen själv besluta om vilka nämnder som ska finnas för att kunna uträtta kommunens arbete enligt lagar och förordningar.

 

I Sollefteå kommun är kommunstyrelsen allmänna utskott tillika Krisledningsnämnd. I övrigt finns följande nämnder:

 

 

 

 

Publicerad: 2019-03-25

Medborgarservice