Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder kommunens verksamhet. Den har det övergripande ansvaret för att de beslut som kommunfullmäktige fattar verkställs. I vissa fall har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder bestäms utifrån partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.


Kommunstyrelsens ordförande är Åsa Sjödén (S).

Publicerad: 2017-09-01

Medborgarservice