Kommunstyrelsen med utskott

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder kommunens verksamhet. Den har det övergripande ansvaret för att de beslut som kommunfullmäktige fattar verkställs. I vissa fall har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder bestäms utifrån partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.


Kommunstyrelsens ordförande är Johan Andersson (C).

 

 

Kommunstyrelsens fyra utskott:

 

   

 


Publicerad: 2019-02-12

Medborgarservice