Hur fungerar en kommun?

Sollefteå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Hur kommunerna organiseras kan se olika ut. Men det som alla har gemensamt är att verksamheten styrs av alltid av en politisk ledning. Politikerna (förtroendevalda) väljs i allmänna val vart fjärde år.


I Sollefteå kan man säga att det finns tre nivåer.


Kommunfullmäktige: vilka som sitter i kommunfullmäktige beslutas av väljarna i allmänna val. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås.  


Kommunstyrelsen: vilka som sitter i kommunstyrelsen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras.


Verksamheterna: Utifrån kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut ska verksamheterna bestämma hur besluten ska genomföras.  

 

Politiken


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den enda direktvalda forumet i kommunen. Till kommunfullmäktige finns en rad beredningar kopplade. Beredningarnas uppgift är att arbeta med de stora strategiska och långsiktiga frågor som kommunen står inför.


Idag finns följande beredningar kopplade till kommunfullmäktige;

- Demokratiberedning

- Unga och Lärande

- Vård och Omsorg

- Samhällsutveckling


Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen är länken mellan kommunfullmäktige och tjänstemannaorganisationen. Kopplad till kommunstyrelsen finns fyra utskott med uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen. Men utskotten har också delegation att fatta vissa beslut.

Utskott i kommunstyrelsen;

 

- Allmänt

- Samhällsutveckling

- Vård och omsorg

- Unga och Lärande


Tjänstemannaorganisationen

Kommunchef

Kommunchefen ska leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs med maximal medborgarfokus och i enlighet med politiskt fattade beslut och mål.


Gemensam service

Gemensam service stöttar kommunens verksamheter. Här finns bland annat ekonomer, Human Resources (HR) samt arkiv och sekretariat.


Medborgarservice

Medborgarservice är medborgarna och näringslivet väg in till kommunen.


Produktion

I produktion finns de stora delarna av kommunens verksamheter, såsom skola, förskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

 

Här kan du läsa mer om hur Sollefteå kommun fungerar.

Publicerad: 2017-03-14

Medborgarservice