Stöd till föreningar med anledning av hög inflation
och kriget i Ukraina

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta medel för extrastöd till föreningar med anledning av kostnadsökningar kopplade till inflation och det pågående kriget i Ukraina.

Samtliga tillgängliga prognoser visar att kommunsektorns ekonomi kommer att kraftigt försämras under 2023 och att utrymmet för att bevilja extra stöd och föreningsbidrag kommer att vara ytterst begränsat. Därför har kommunstyrelsen fattat beslut att införa ett särskilt stöd till föreningar på motsvarande 500 000 kronor som ska betalas ut under 2022.

Mer information och ansökningsmall hittar du på www.solleftea.se/foreningsbidrag