Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2023-01-10

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 1-24

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson